Show simple item record

dc.contributor.advisorHarstad, Ola
dc.contributor.advisorBrendløkken, Tone
dc.contributor.authorAune, Frida Lyngstad Aune
dc.date.accessioned2019-08-23T14:08:20Z
dc.date.available2019-08-23T14:08:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610354
dc.description.abstractI denne oppgaven er det gjennomført en analyse av bildeboka Roy, samt drøftet hvordan boka kan brukes i klasserommet på 1.-7.trinn. Bakgrunnen for oppgaven var en oppfatning av at temaet døden får lite oppmerksomhet i skolen, og at bildebøkene heller ikke blir viet den oppmerksomheten de fortjener. Med det som utgangspunkt ville jeg undersøke følgende problemstilling: Hvordan framstilles døden og ettervirkningene av den i bildeboka Roy, og hvordan kan boka brukes til samtaler om temaet død i klasserommet? Som teoretisk grunnlag til analysen og drøftinga ble det redegjort for hva bildebøker er, hvordan de skiller seg fra andre bøker, bildebokas historiske utvikling og sentrale begreper i analyse av bildebøker. Bruk av litteratur og litterære samtaler ble også nevnt, med Per Thomas Andersen (2011) som et av de sentrale navnene, samt en presentasjon av barns forståelser av døden og vanlige sorgreaksjoner hos barn, med utgangspunkt i Atle Dyregrov (2006). Analysen og drøftinga viste at boka Roy tar for seg flere aspekter ved døden, noe som kan gjøre den egnet til å bruke på flere klassetrinn i skolen. Boka tar blant annet for seg teorier for hva som skjer etter man dør, ulike religioner og livssyn, ulike måter å sørge på og ulik grad av forståelser for døden.
dc.description.abstractIn this project has an analysis of the picture book Roy been carried out, in addition to a discussion about using the book in 1.-7.grade. The reason for the choice of task was a perception that death as a theme does not receive enough attention in the classroom, nor the picture books get what they deserve. With that as a base, I would investigate the following thesis question: How is the death and the repercussions presented in the picture book Roy, and how can the book be used for conversations about death in the classroom? As a theoretical basis for the analysis and discussion, it was explained what picture books are, how they differ from other books, picture books historical development and central concepts in analysis of picture books. The use of literature and literary conversations was also mentioned, with Per Thomas Andersen (2011) as one of the central names, as well as a presentation of children's understandings of death and common grief reactions in children, based on Atle Dyregrov (2006). The analysis and discussion showed that Roy shows several aspects of death, which can make it suitable for use at several grades in school. The book includes theories of what happens after one dies, different religions and beliefs, different understandings of death and reactions to death.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBildeboka i samtaler om døden
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record