Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaslund, Irene
dc.contributor.advisorAndreassen, Øyvind Soltun
dc.contributor.authorHjelle, Andrine
dc.date.accessioned2019-08-23T14:08:08Z
dc.date.available2019-08-23T14:08:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610335
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne oppgaven er at ivaretakelse av alle barn i skolen er en viktig del av læreryrket og skolens oppgave. Studien retter oppmerksomhet mot hvordan det oppleves å være transperson i skolen i dag, og hvordan skolen på best mulig måte kan ivareta disse elevene og deres behov. Det er benyttet en kvalitativ metode, der studiets materiale er frembrakt gjennom semistrukturerte intervjuer. Utvalget består av to informanter som begge er favnet av transbegrepet. For å systematisere materialet mitt har jeg benyttet SDI-metoden som har gjort at jeg har kommet frem til tre kategorier: holdninger, kunnskap og tiltak. Resultatene drøftes så i lys av teori for å belyse studiens problemstilling: hvordan kan skoler ivareta transpersoners behov? Studien viser at det finnes rom for forbedringer blant skoler og lærere. Tydelige funn i undersøkelsen er at lærere og skoler generelt har lite kunnskap om transpersoner, og at holdninger gjerne kan ses i sammenheng med grad av kunnskap. Om nødvendige tiltak blir innført avhenger igjen ofte av hvilket kunnskapsgrunnlag og holdninger skolen har. Et kritisk blikk til åpenheten reiser spørsmål om for mye informasjon og fokus på temaet kontra for lite. Både informantene og relevant teori peker som sagt mot at skolene trenger mer kunnskap, men det kritiske perspektivet reiser likevel et interessant spørsmål om hva for mye informasjon og fokus kan føre til. Oppgaven er ment å gi et økt fokus på kjønnsidentitetstematikk, og hvordan skoler og lærere kan være med på å ivareta behovene til transpersoner.
dc.description.abstractThe fundamental idea of my dissertation is that all children should be looked after and included, and this is a significant part of the responsibilities that the teaching profession and the school have. My study focuses on the experience of being transgender in school today, and how schools can support and protect these students and their needs. I have used a qualitative research method, in which the data is gathered through semi-structured interviews. The cases are based on two participants who are both associated with the notion of being transgender. In order to organize my data, I have used the SDI-method, which has resulted in three categories, attitudes, knowledge and actions. The results are then discussed based on theory in order to interpret the research question: how can schools support transgender people’s needs? My study found that there is room for improvement for schools and teachers. There are clear findings in my research showing that teachers and schools generally do not have a lot of knowledge about transgender people, and attitudes can presumably be connected to the amount of knowledge. Whether necessary actions will be put in place or not, it will be determined on the basis of knowledge and attitudes that the schools have. A critical look at the openness regarding the topic raises questions about too much information and focus on the topic versus too little. Both participants and relevant theory point towards a need of more knowledge in schools, however, the critical perspective raises an interesting question on what too much information and focus can lead to. My dissertation is meant to provide an increased focus on gender identity thematic, and the ways in which schools and teachers can help support the needs that transgender people have.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleØkt fokus på kjønnsidentitetstematikk i skolen
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel