Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsson, Maja Reinåmo
dc.contributor.advisorTesfamicael, Solomon Abedom
dc.contributor.authorSørbøen, Ingri
dc.date.accessioned2019-08-23T14:07:52Z
dc.date.available2019-08-23T14:07:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610313
dc.description.abstractLivsmestring skal inn i den norske læreplanen som fornyelse av Kunnskapsløftet i 2020, som ett av tre tverrfaglige temaer. Målet med denne oppgaven er å se på hvordan livsmestringsfag i skolen kan ha en påvirkning på den psykiske helsen hos den enkelte elev, og om faget kan være en ressurs når det kommer til arbeidet med mobbing. Problemstillingen blir begrunnet i innledningskapittelet, og i teorikapittelet blir det gjort rede for hva livsmestring er og hvorfor dette er viktig og relevant i skolen. Studien bygger på en kvalitativ metode hvor empiren er innhentet fra en skole på Island. Nøkkelord som «innhold», «holdninger» og «mobbing blant elevene» blir tydelig beskrevet i analysen, og resultatene viser funn som at de fleste av elevene på skolen trives med fagene og synes det er lærerikt, basert på lærerens erfaringer. I tillegg til at livsmestringsfag på timeplanen kan være svært viktig for elevens psykiske helse og trivsel. Denne oppgaven kan gi en innsikt i hvordan psykisk helse på timeplanen kan være med i forebyggingen mot mobbing blant elever også her i Norge.
dc.description.abstractLifeskills must be included in the Norwegian curriculum as a renewal of the Knowledge Promotion Reform in 2020, as one of three interdisciplinary themes. The aim for this task is to see if lifeskills-subjects in school can have an influence on the mental health of the individual student and whether the subject can be a resource when it comes to bullying. Approach to the problem is explained in the introduction chapter, and in the theory chapter it is explained what lifeskills is and why that is important to teach the pupils in school. The study is based on a qualitative method where the empiricism is from a school in Iceland. Keywords like “content”, “attitudes” and “bullying between students” are clearly described in the analysis, and the results shows that the students at the school are happy about the subjects and think it is educational, based on the teacher’s experience. In addition to the fact that lifeskills on the timetable can be important for the student’s mental health and wee-being. This task can provide an insight into how mental health on the timetable can be included in the prevention of bullying among pupils here in Norway as well.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLivsmestring står i fare for å bli enda en ting de unge skal mestre
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record