Show simple item record

dc.contributor.advisorErvik, Hilde
dc.contributor.advisorNygård, Mette
dc.contributor.authorSunde, Hallvard Burø
dc.date.accessioned2019-08-23T14:07:10Z
dc.date.available2019-08-23T14:07:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610258
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven var å finne ut hvordan lærere kan legge til rette for læring hos elever ved å benytte ulike alternative læringsarenaer. For å finne ut av problemstillingen ble det gjennomført to dybdeintervjuer av lærere som jobber på ungdomstrinnet i Trøndelag. Teori som er brukt for å diskutere bruk av alternative læringsarenaer er blant annet læringsteorier av Vygotsky og Piaget og motivasjonsteori av Maslow og Bandura. Merethe Frøyland sin bok ”Mange erfaringer i mange rom” er også benyttet. I Kunnskapsløftet (LK06) og i høringsdokumentene for fagfornyelsen som kommer 2020 står det også en del om bruk av alternative læringsarenaer og at dette bør være en del av naturfagundervisningen. Teori om virkelighetsnære oppgaver, variert undervisning og 5E- modellen legger også et grunnlag for drøftingen. Sentrale funn fra intervjuene er at elever er mer engasjerte og motiverte når de er på en alternative læringsarena. Bruk av alternativ læringsarena legge også til rette for inkludering og sosial samhandling på en annen måte enn i klasserommet. På den andre siden kan bruk av alternative læringsarenaer føre til andre utfordringer enn man møter i klasserommet. Dette kan være økonomiske begrensinger og begrenset med tid, men også større krav til en tydelig klasseledelse og gode forberedelser fra læreren sin side.
dc.description.abstractThe purpose of this task was to find out how teachers can facilitate learning at pupils using different alternative learning arenas. In order to find out the problem, it was carried out for in-depth interviews of teachers working at the youth school in Trøndelag. Theories used to discuss the use of alternative learning arenas include learning theories of Vygotsky and Piaget and the motivational theory of Maslow and Bandura. Merethe Frøyland's book "Many experiences in many rooms" has also been used. In Kunnskapsløftet (LK06) and in the consultation documents for the renewal of the coming 2020, there is also a part about the use of alternative learning arenas and that this should be part of science education. Theory of reality-related tasks, varied teaching and the 5E model also forms the basis for the discussion. Key findings from the interviews are that the students are more engaged and motivated when they are at an alternative learning area. Use of alternative learning arena also facilitates inclusion and social interaction in a different way than in the classroom. On the other hand, the use of alternative learning arenas can lead to other challenges than one meets in the classroom. This can be economic constraints and limited time, but also greater demands for class management and good preparation from the teacher's side.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAlternative læringsarenaer i naturfag
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record