Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHarstad, Ola
dc.contributor.authorRørmark, Julie Wågan
dc.date.accessioned2019-08-23T14:07:06Z
dc.date.available2019-08-23T14:07:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610251
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg den nyliberale utdanningspolitikken, sett i sammenheng med skolens doble oppdrag. Oppgaven belyser noen motstridende formuleringer i ulike styringsdokumenter som skolen og lærerne skal følge. I tillegg undersøker oppgaven hvordan seks grunnskolelærere opplever sin autonomi, hvilke tanker de har rundt bruk av ulike tester i skolen, krav om dokumentasjon, samt om de opplever å ivareta dannings- og utdanningsoppdraget i undervisningen. Ved hjelp av spørreskjema er lærernes tanker og bevissthet rundt temaet undersøkt. Spørreskjemaet var bygget opp med både muligheter for avkrysning og plass til å utdype svar, og analysen er gjort kvalitativ ut fra de utdypende svarene lærerne har gitt. Resultatet av undersøkelsen viser at lærerne i liten grad er kritiske til bruken av nasjonale prøver, men ser flere positive sider ved disse prøvene. De opplever det ikke som en måte staten kan kontrollere skolene på, og fokuserer ikke på bruken av nasjonale prøver for å sammenligne skoler regionalt og nasjonalt i svarene de gir om nasjonale prøver. Lærerne ser også flere positive sider ved kravene til dokumentasjon. I tillegg viste det seg at en av lærerne hadde en noe begrenset forståelse av innholdet i danningsoppdraget og utdanningsoppdraget. Funnene fra undersøkelsen drøftes opp mot styringsdokumenter og annen forskning på feltet. Til slutt antydes også mulige områder for videre forskning.
dc.description.abstractLøvlie (2005) writes: «There is a deep obvious ambiguity in the neoliberal ideology, where it speaks both for freedom and the individual. Still, it is based on the premises of the system”. This bachelor thesis discusses the neoliberal education policy, viewed in the context of the school´s dual mission. Both the school and the teachers are obligated to follow various steering documents. This thesis will highlight some of the conflicting formulations included in these documents. The paper will also examine how six primary school teachers experience their autonomy, their thoughts testing of the students, requirements for documentation and whether the teachers feel that they are attending to the requirements regarding formation and education. Through the use of a questionnaire, the teachers´ thoughts and awareness surrounding the topic was examined. When answering the questionnaire, the teachers were asked to answer questions by checking off different options. In addition to this, they got space to elaborate their answers, and the analysis was made qualitative based on these elaborations. The teachers are to a limited extent critical to testing the students, and the results from the survey shows that the teachers detect several positive aspects regarding national testing of students. They do not perceive the tests as a way for the government to gain more control over the schools. In addition to this, the teachers see several positive aspects regarding the requirements for documentation. The survey also showed that one of the teachers had a limited understanding of the content regarding the requirements of formation and education. The results from the survey are discussed through the use of steering documents and relevant research. At the end of the thesis, possible areas for further research will be suggested.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn nyliberal ideologi = ulike svar Hva tenker lærerne?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel