Show simple item record

dc.contributor.advisorEngan, Laila
dc.contributor.authorAlstad, Emma Louise
dc.date.accessioned2019-08-23T14:07:05Z
dc.date.available2019-08-23T14:07:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610250
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial. Dette er et tema som er svært interessant og aktuelt da studier har vist at denne elevgruppen ikke har et læringsmiljø som motiverer og gir faglige utfordringer (NOU 2016:14). Oppgaven har til hensikt å både skape bevisstgjøring rundt disse elevene, samt å avdekke hvordan et utvalg lærere opplever arbeidet med å tilpasse opplæringen for dem. Problemstillingen min er formulert med klare avgrensinger i hensyn til oppgavens omfang: «Hvilke muligheter og utfordringer møter et utvalg lærere i arbeidet med å tilpasse opplæringen i matematikk for elever med stort læringspotensial». I teorikapittelet vil elever med stort læringspotensialet bli definert, og det vil redegjøres for tilpasset opplæring, inkluderende læringsmiljø og motivasjon. Denne teorien vil drøftes i lys av empirien jeg samlet inn. Jeg har benyttet med av en kvalitativ forskningsmetode, nærmere bestemt brevmetoden. Min studie har fire informanter som har delt av sine erfaringer gjennom brev, og det er disse brevene som til sammen utgjør min empiri. Gjennom drøftingen kommer det frem hvordan rammefaktorer som tid virker hemmende i lærernes arbeid med å tilpasse opplæringen for de evnerike elevene, og hvordan tilpasset opplæring er en tydelig forutsetning for et inkluderende læringsmiljø. Lærerne ser likevel mange muligheter i arbeidet med denne elevgruppen, og bruker både medvirkning og lar elevene være hjelpelærere for å bygge motivasjon.
dc.description.abstractThis assignment is about adapted education for gifted children. This is a topic which is considered highly interesting and relevant after studies have shown that this specific group of children does not have a proper learning environment, that offers sufficient motivation and theoretical challenges (NOU 2016:14). The goal of this assignment is to create both awareness around these children, but also to uncover how a select number of teachers experience to adapt the education for these children. With regards to the assignments scope I have formulated this thesis statement: "which possibilities and challenges does the select number of teachers meet in the work of making adaptions to the teaching of mathematics for gifted children?" In the theory-chapter I will explain the term “gifted children”, as well as adapted education, an including educational environment and motivation. This theory will be discussed with the research I have conducted and results I have gathered. I have taken the qualitative research approach, more specifically the letter method. My study has four teachers as participants in my research, that have all shared their experience by a letter to me. And with these letters I have gathered the information which is explained in my research. Through the discussion-chapter we can tell that factors such as time challenge the teachers work with adapting the education to the gifted children, and how adapted education is a prerequisite for an including educational environment. However, the teachers experience a lot of opportunities in their work with these gifted children, and use both involvment, but also lets the children be assistant teachers to build their motivation.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTilpasset opplæring for evnerike elever
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record