Show simple item record

dc.contributor.advisorSchanke, Tuva
dc.contributor.authorBjørseth, Karoline
dc.date.accessioned2019-08-23T14:06:58Z
dc.date.available2019-08-23T14:06:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610239
dc.description.abstractI denne bacheloren har jeg forsket på tilpasset opplæring i en flerkulturell klasse på 3.trinn. Dette er noe som er veldig samfunnsaktuelt da skoleklassene rundt om i landet får større andel elever med innvandrerbakgrunn, som gjør at klasserommene blir mer flerkulturelle. For at Norge skal kunne tilby en skole for alle, krever det også at lærere kan tilpasse opplæringen til alle. Ut fra dette har jeg formulert min problemstilling til: «Hvordan arbeides det med tilpasset opplæring i en flerkulturell klasse på 3.trinn?» For å finne datamaterialet til denne teksten, har jeg fått hjelp fra tre lærere som underviser på en flerkulturell skole, hvor over halvparten av elevene på skolen har en annen bakgrunn enn den etniske norske. Disse lærerne sitter med mye erfaringer som har vært til hjelp i dette prosjektet. Metoden jeg brukte for å samle data var brevmetoden til Sjøbakken (2017) etterfulgt av et intervju. I kapittel 4 har jeg fått drøftet og analysert datamaterialet opp mot relevant teori. Her kommer det fram ulike funn som er avgjørende for å kunne gi en tilpasset opplæring i en flerkulturell klasse på 3.trinn. Ut ifra det informantene har fortalt, arbeides det med mange ulike faktorer for å kunne tilpasse opplæringen til en flerkulturell klasse på 3.trinn. Kategoriene som blir nevnt er relasjon, variert undervisning, inkluderende undervisning, språkbarrierer, skole-hjemsamarbeid og ressurser i klasserommet. Det kreves at lærerne planlegger undervisning og reflekterer over tidligere undervisning for at elevene skal få den tilpasset opplæringen de trenger for å kunne utvikle seg.
dc.description.abstractIn this bachelor I have researched adapted education in a multicultural class in the 3rd stage. This is something I see as very socially relevant as the school classes around the country receive a larger proportion of pupils with an immigrant background, which makes the classrooms more multicultural. For Norway to be able to offer a school for everyone, it also requires teachers to adapt the education to everyone. Then I have formulated my problem: “How does teachers work so everyone in a multicultural class gets an adapted education?” To find the data material for this text, three teachers who teach at a multicultural school, where over half of the pupils are from another nationality, have appeared as informants. These teachers have a lot of experience that has helped in this project. The method I used to collect data was the letter method to Sjøbakken (2017) followed by an interview. In chapter 4, I have been discussed and analyzed the data material against relevant theory. Here are various discoveries that are crucial to being able to provide an adapted education in a multicultural class in the 3rd stage. Based on what the informants have told, many different factors are being worked on to be able to adapt the education to a multicultural class in the 3rd stage. The categories mentioned are relationships, varied teaching, inclusive education, language barriers, school home co-operation and classroom resources. Teachers are required to plan teaching and reflect on previous teaching so that students can adapt it to the training they need to develop.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTilpasset opplæring i en flerkulturell klasse
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record