Show simple item record

dc.contributor.advisorMadsen, Anders Aasgaard
dc.contributor.advisorGrønningsæter, Stein Erik
dc.contributor.authorMyklestad, Ragne
dc.date.accessioned2019-08-23T14:06:54Z
dc.date.available2019-08-23T14:06:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610231
dc.description.abstractI bacheloroppgaven «Bruken av alternative læringsarenaer i dagens skole» har jeg tatt utgangspunkt i problemstillingen hvilke muligheter og utfordringer opplever lærere i barneskolen når de skal ta i bruk alternative læringsarenaer? For å besvare dette spørsmålet har jeg benyttet meg av en kvalitativ forskningsmetode ved å gi lærere ved en valgt skole i Trondheim kommune refleksjonsspørsmål om hvordan og hvorfor de bruker alternative læringsarenaer. Som teoretisk grunnlag for drøftingen av funnene har jeg valgt å ta utgangspunkt i Vygotskys sosiokulturelle læringsteori. I tillegg har jeg brukt teori om klasseledelse, -miljø og relasjoner, planlegging av undervisning, alternative læringsarenaer og lærertetthet. I forskningsresultatene kom det frem at det er få lærere som benytter seg av denne undervisningsformen og at de vanligste utfordringene med det er størrelsen på elevgruppene. Flere så likevel verdien i alternative læringsarenaer og mente at muligheten for bruk i fremtiden var til stede, hvis de nåværende rammefaktorene ble endret. De mulighetene som ble trukket frem av lærerne var muligheten for sosial utvikling hos elevene og det å skape autentiske opplevelser for elevene som de sammen kan bruke videre i refleksjon og arbeid i klasserommet.
dc.description.abstractThe Bachelor thesis “The use of alternative learnings arenas in today’s school” is based in the question which opportunities and challenges does teachers in primary school experience when using alternative learning arenas? To answer this question, I have used a qualitative research method by giving teachers at a chosen school in Trondheim questions of reflection on how and why they use alternative learning arenas. As a theoretical basis for the discussion of the findings, I have chosen to start with Vygotsky’s Social development theory. In addition, I have used theory of class management, class environment, planning of teaching, alternative learning arenas and ratio of students per teacher. The research results showed that there are few teachers who make use of this type of teaching and that the most common challenges with this are the size of the student groups. However, they saw the value of alternative learning arenas and believed that the possibility of future use would be present if the current framework were changed. The opportunities presented by the teachers were the opportunity for the social development of the students and the creation of authentic experiences for the students, which they can use together in reflection and work in the classroom.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBruken av alternative læringsarenaer i dagens skole
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record