Show simple item record

dc.contributor.advisorJørgensen, Camilla Stabel
dc.contributor.authorMogård-Larsen, Solveig
dc.date.accessioned2019-08-23T14:06:25Z
dc.date.available2019-08-23T14:06:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610185
dc.description.abstractFormålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan skoleledelsen kan legge til rette for læreres arbeid og ivareta elever med traumer. Hvordan blir elever som sliter med traumer ivaretatt, hvilke tiltak settes i gang for å styrke disse elevene, og hvordan lærerne opplever støtte fra ledelsen er sentrale punkt i dette prosjektet. Mange barn har opplevd krigshandlinger, voksne som ikke er til å stole på og som har utnyttet sin maktposisjon ovenfor barnet, har vært utsatt for dødsfall i nær familie. Uansett årsak til traumet må eleven tas på alvor. Traumer kan være en årsak som følge av både ventede og uventede hendelser, og datamaterialet som er blitt innsamlet har blitt knyttet opp mot teori. For å kunne besvare problemstillingen er datamaterialet innhentet via et kvalitativt semistrukturert intervju av en rektor og en lærer som jobber ved samme skole. Gode samtaler, opparbeiding av gode tillitsforhold, fokus på trygghet, samarbeid og relasjoner er faktorer som er sentrale og som funnene antyder er viktige i arbeidet med elever med traumer.
dc.description.abstractThe purpose of this project is to investigate how school management can facilitate teachers' work and safeguard students with trauma. How are students struggling with trauma taken care of, which measures are initiated to strengthen these students, and how teachers experience support from the school management is central to this project. Many children have experienced acts of war, adults who are not trustworthy and who have exploited their position of power over the child or have been exposed to near family deaths. Whatever causes the trauma, the student must be taken seriously. Trauma can be a cause as a result of both expected and unexpected events, and the data material that has been collected has been linked to theory. To be able to answer the problem, the data material is obtained via a qualitatively semi-structured interview by a principal and a teacher who works at the same school. Good conversations, building up good relationships of trust, focus on security, cooperation and relationships are factors that are central and which the findings suggest are important in the work with students with trauma.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan skoleledelsen legge til rette for læreres arbeid og ivareta elever med traumer?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record