Show simple item record

dc.contributor.advisorNygård, Mette
dc.contributor.authorDahlen, Karoline
dc.date.accessioned2019-08-23T14:06:20Z
dc.date.available2019-08-23T14:06:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610176
dc.description.abstractI denne studien har jeg valgt undersøke hvordan skolen kan arbeide for å skape et godt samarbeid med hjemmet hos minoritetselever. Jeg har intervjuet ulike fagpersoner i skolen som alle arbeider med minoritetselever, disse har gitt meg innsikt i ulike aspekter i samarbeidet med minoritetsforeldre. I min undersøkelse har jeg valgt å intervjue tre fagpersoner, to lærere og en person i ledelsen. Jeg har valgt å innhente data ved hjelp av kvalitativ metode. Metoden gjør det mulig for meg å stille oppfølgingsspørsmål for å bygge videre på interessante funn. Informantene har mulighet til å snakke fritt om temaet, uten spesifikke føringer. I intervjuene fikk informantene fortelle om hvordan de opplevde å samarbeide med minoritetsforeldre, og hvordan de arbeidet i forsøk på å skape en god relasjon til foreldrene. I første del av teorikapittelet presenterer jeg teori rundt oppdrageransvaret og hvorfor samarbeid er viktig, jeg viser til hvordan tidlig innsats i forsøk på å skape et godt skole-hjem samarbeid kan ha positive effekter på samarbeidet også på lang sikt. I siste del av teorikapittelet belyser jeg hvor viktig det er at lærere benytter seg av den kompetansen minoritetsforeldre besitter, og introduserer to forståelser skolen kan ha i møte med minoritetselever, problemorientert eller ressursorientert. I resultat og drøftedelen i oppgaven presenterer jeg de viktigste funnene fra intervjuene. Heriblant hvordan språkbarrieren mellom lærere og minoritetsforeldrene kan være en utfordring, og hva skolen gjør i forsøk på å legge til rette for at en god kommunikasjonsflyt skal oppstå. Mottaksskolen jeg har som utgangspunkt i min studie har oppstartsmøter med minoritetseleven- og foreldrene rett før eleven starter på skolen, her informerer skolen blant annet om hvilke forventninger de har til foreldre og inviterer til at foreldrene skal formidle sine forventninger. I oppgaven drøfter jeg hvorfor forventningsavklaringer er viktig og presenterer hva informantenes oppfatninger er av dette. Til slutt viser jeg til hvilket syn informantene oppfatter at skolen har i forhold til om minoritetselever oppfattes som en ressurs eller problem.
dc.description.abstractIn this study I will examine how schools work trying to achieve a good home-school collaboration with parents of minority pupils. I have interviewed different professionals in the school which all work with minority pupils, and they have all given me good insight in what they mean is essential to establish a good connection with the parents. In my survey I have interviewed three different professionals, two teachers and one from the school management. I have chosen a qualitative approach; this method makes it possible for me to ask follow-up questions in case interesting things are discovered. Using this method, the informants can speak freely without any restrictions. In the interviews the informants told how they experienced the collaboration with minority parents, and what they did trying to achieve a good relationship with them. In the first part of the theory chapter I will present theory about the responsibility of who’s in charge of upbringing the pupils, and why school and home relations are so important. I will also refer to how early efforts creating collaboration will have a positive effect in the long run. In the last part I will discuss how important it is for teachers to acknowledge minority parents as a resource, to improve the children ́s learning environment. In the last part of the study where results are discussed, I present the most important findings from the interviews. Challenges can be language barriers between teachers and parents. What does the schools do to facilitate so an improved communication is achieved? The school which I have used as a starting point for my study, has run initial meetings with the pupils and their parents before they started school, so school representatives and the parents can exchange expectations. In the study I discuss why expectations are important and how informants look at this. Schools can consider minority pupils as a resource or as a problem, and I discuss how informants look at this.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSamarbeid mellom skole og hjem hos minoritetselever
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record