Show simple item record

dc.contributor.advisorSmeplass, Eli
dc.contributor.authorFlaten, Erlend
dc.date.accessioned2019-08-23T14:06:01Z
dc.date.available2019-08-23T14:06:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610142
dc.description.abstractFormål og problemstilling: Samarbeidet mellom skole og hjem er noe som de seneste tiårene har kommet i større og større fokus. Temaet er noe som påvirker og engasjerer alle involverte parter, der undersøkelser viser til at både lærere og foreldre er usikre på hva et skole – hjem samarbeid innebærer og flere av lærerne mangler kunnskaper rundt hva samarbeidet omhandler. Derfor er formålet med oppgaven å øke egen bevissthet og kunnskap rundt temaet skole-hjem samarbeid, siden dette har stor påvirkning for elevenes faglige og sosiale utvikling i skolen. Problemstillingen har jeg valgt å formulere slik: Hva kan kjennetegne gode skole – hjem samarbeid, og på hvilken måte kan lærere tilrettelegge for velfungerende samarbeid? Teori: I teoridelen har jeg tatt utgangspunkt i lover og forskrifter som regulerer foreldresamarbeidet, Urie Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell og hvordan denne påvirker skole – hjem samarbeid, i tillegg har jeg også tatt utgangspunkt i Thomas Nordahl og May Britt Drugli sine forskningsarbeid knyttet til temaet skole – hjem samarbeid og sett på hva som innebærer i samarbeidet og hvilke utfordringer som kan oppstå. Metode: I denne studien ble det gjennomført tre kvalitative intervjuer av to kontaktlærere og en foresatt fra en og samme skole i Trøndelag. De to kontaktlærerne har ulike erfaring i yrket, der bakgrunnen for dette utvalget blir begrunnet i teksten. Analyse: Studiens funn viser til at kjennetegn ved gode skole-hjem samarbeid viser til viktigheten av å etablere samarbeid som er basert på et gjensidig samspill, der det skapes felles mål og kjøreregler for eleven. Gjennom det gjensidige samspillet må både foreldre få innsikt og medvirkning i det som skjer i hjemmet, og skolen må få innsikt i det som skjer hjemme hos eleven. Det er viktig at foreldrene viser til gode holdninger, engasjement og støtte til skolen, noe som er avgjørende for hvordan elevens holdninger til skolen er. Likevel finnes det flere måter å etablere gode skole-hjem samarbeid på, siden dette ofte er basert på de subjektive oppfatningene til hver enkelt.
dc.description.abstractPurpose and thesis question: The collaboration between the school and the home is has received continuously increased attention in recent decades. The topic affects and engages all involved parties, surveys indicate that both teachers and parents are uncertain of what a school-home collaboration entails and several of the teachers lack knowledge about this collaboration. Therefore, the purpose of this thesis is to increase own awareness and knowledge about the topic of school-home collaboration, because this has a great influence on the pupil's academic and social development in school. I have defined the thesis question to be: What characterizes good school-home collaboration, and in what way can teachers facilitate well-functioning collaborations? Theory: I have based the theoretical part on laws and regulations that are relevant for the collaboration between schools and parents, Urie Bronfenbrenner’s ecological systems theory and how this affects school-home collaboration, in addition, I have also taken basis in Thomas Nordahl and May Britt Drugli’s research related to the topic school-home collaboration and looked at what the collaboration should include and what challenges can occur. Method: To examine the thesis question three qualitative interviews were conducted with two teachers and one parent from a school in Trøndelag. The two teachers have different experience in the profession, the selection is justified in the thesis. Analysis: The study shows that the characteristics of good school-home collaboration point to the importance of establishing cooperation that is based on mutual interaction, in which common objectives and ground rules are created for the pupil. Through mutual interaction, parents must have insight and participation into what is happening in school, and the school must have insight into what is happening with the pupil at home. It is important that parents show good attitudes, involvement and support to the school, which is crucial for how the pupil’s attitudes towards the school are. Still, there are several ways to establish good schoolhome collaboration, as this often is based on the subjective perceptions of each individual.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSamarbeid mellom skole og hjem
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record