Show simple item record

dc.contributor.advisorRøkke, Annepetra Jenssen
dc.contributor.advisorIsaksen, Gunilla Eide
dc.contributor.authorSkammelsrud, Andrine
dc.date.accessioned2019-08-23T14:05:53Z
dc.date.available2019-08-23T14:05:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610132
dc.description.abstractDenne fordypningsoppgaven tar for seg hvordan kroppsøvingslærere jobber med å legge til rette kroppsøvingsundervisningen for elever med funksjonsnedsettelse på barnetrinnet. Jeg har tatt utgangspunkt i erfaringene og opplevelsene til fire kroppsøvingslærere fra samme skole, og studien er gjennomført med kvalitativ forskningsmetode. Alle elever skal gis de samme mulighetene til å delta og være inkludert i felleskapet. Tilpasset opplæring er et virkemiddel for at elevene skal få økt læringsutbytte, og dette skal skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor felleskapet (Utdanningsdirektoratet, 2015, s.1). Lærerne gjør dette på ulike måter, men har likevel de samme målene i grunn; skape en følelse av mestring og glede med egen kropp ut i fra elevenes forutsetninger i faget (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 1). Det viser seg at tilrettelegging for elever med fysiske funksjonsnedsettelser kan oppleves som utfordrende for lærerne, men dette avhenger av graden av funksjonsnedsettelse hos elevene og lærerens kompetanse i faget. Når det er sagt, ser vi at relasjonsbygging er en svært viktig faktor både mellom lærer og elev og mellom elevene. En god relasjon mellom eleven og klassekameratene hadde en stor innvirkning på elevens deltakelse i kroppsøvingstimen. I tillegg ser vi at en god relasjon har en stor fordel når det gjelder tilretteleggingen av aktivitetene, da lærer og elev kan samarbeide og være åpne om det som skal skje i timene.
dc.description.abstractThis specialization course concerns how the physical education teachers work to facilitate the physical education teaching for students with disabilities at the primary education. I have based on the experiences of four physical education teachers from the same school, and the study has been carried out with qualitative research method. All students should be given the same opportunities to participate and be included in the community. Adapted training is a tool for the pupils to gain increased learning outcomes, and this will be done through variation and adaptations to the diversity in the student group within the community (Utdanningsdirektoratet, 2015, p.1). The teachers do this in different ways, but still have the same goals in mind; create a sense of mastery and joy with your own body based on the pupils' prerequisites in the subject (Utdanningsdirektoratet, 2015, p. 1). It turns out that facilitation for students with physical disabilities can be experienced as challenging for the teachers, but this depends on the degree of disability in the pupils and the teacher's competence in the subject. Having said that, we see that relationship building is a very important factor both between teacher and student and between students. A good relationship between the pupil and the classmates had a great impact on the pupil's participation in the physical education lesson. In addition, we see that a good relationship has a great advantage when it comes to facilitating the activities, since teacher and student can cooperate and be open about what is to happen during the lessons.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKroppsøvingslærerens arbeid med elever med funksjonsnedsettelse i skolen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record