Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHumphrey, Kristoffer.
dc.contributor.authorSvardal, Solveig Bollingmo.
dc.date.accessioned2019-08-23T14:05:51Z
dc.date.available2019-08-23T14:05:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610129
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan opplæringen ble tilpasset på en skole i Zambia, og oppgavens problemstilling er derfor «Hvordan blir opplæringen tilpasset ved en skole i Zambia?». Dette ville jeg undersøke fordi jeg er av den oppfatning at tilpasset opplæring bør være til stede for at elevene skal få utbytte av undervisningen. Jeg var også interessert i å se hvordan tilpasset opplæring ble praktisert i et fremmed land med et helt annet skolesystem enn i Norge. Metoden som ble benyttet i denne oppgaven var observasjon og uformelle samtaler. Jeg observerte en lærer som underviste klassen sin innenfor det ordinære klasserommet, samt en ekstraundervisningstime for mindre ressurssterke elever. I oppgaven er det benyttet teori om hva tilpasset opplæring innebærer, metoder for å etablere et godt læringsmiljø, den nærmeste utviklingssonen, differensiering, samt teori om mestringsforventning, for å besvare problemstillingen. I oppgaven kommer jeg fram til at skolens nye ekstraundervisningsprogram er et godt bidrag til tilpasset undervisning for blant annet mindre ressurssterke elever. Elevene får delta i en mindre klasse, hvor undervisningen i større grad blir tilrettelagt deres forutsetninger enn hva den blir innenfor den ordinære undervisningen. Opplæringen tilpasses også til en viss grad innenfor det ordinære klasserommet, dette gjennom pedagogisk differensiering og deltakelse for alle i form av blant annet variasjon, repetisjon og ekstraoppgaver.
dc.description.abstractThe purpose of this thesis was to examine how the education is adapted the students at a school in Zambia. The issue of this thesis is therefore “How is the education adapted at a school in Zambia?”. I wanted to study this because I have the opinion that adapted education must be practiced for there to be any benefit from the education. I was also interested in how the education is adapted in another country, with a different school system than Norway. The method used in this thesis is observation and informal conversations. I observed a teacher that taught her students in an ordinary class, and I also observed an extra teaching class for less resourceful students. The thesis presents theory about adapted education, methods to develop a good learning environment, the zone of proximal development, differentiation and theory about self – efficacy, to answer the issue of the thesis. In the thesis I conclude that the school’s new program for extra teaching is a good contribution to adapted education for the less resourceful students. The students get to attend smaller classes, where the teaching is increasingly facilitated their learning preconditions, than in the ordinary classes. The education is to a certain extent adapted the students in the ordinary classes, by pedagogically differentiation and participation for everyone, through methods like variation, repetition and extra exercises.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTILPASSET OPPLÆRING en studie fra Zambia
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel