Show simple item record

dc.contributor.advisorNeokleous, Georgios
dc.contributor.authorAasprang, Fredrik Jin
dc.date.accessioned2019-08-23T14:05:50Z
dc.date.available2019-08-23T14:05:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610126
dc.description.abstractDenne studias føremål er å undersøke lærarars syn på bruken av Google Docs i ein engelsk som eit framandspråks samanheng. Google Docs er eit web-basert program med trekk som omfattar tekst produksjon og delinga av tekstar og data gjennom ein online plattform. Studiets føremål er å undersøkje kvifor engelsk lærarar på ein norsk ungdomsskule bruker plattforma i ein engelsklærande kontekst. Undersøkjaren si kopling til denne skulen har medført observasjonar av Google Docs under engelskfaga, noko som har syte for relevans til å gjennomføre undersøkinga på denne skula. Derfor har studia vinkla mot kvifor lærar bruker Google Docs i engelskfaga og utforma ei problemstilling som tek føre seg, Kvifor veljar lærarar å bruke Google Docs i engelskfaget? Denne problemstillinga har syt til å formulere nokre underbyggjande forskingsspørsmål omkring temaet, Kva er lærarars haldningar til bruken av Google Docs? Korleis integrerer lærarar Google Docs når dei gir respons i engelskfaget? Denne studia tok føre seg tre ulike metodar for data innsamlinga. Data blei henta gjennom å observere fem ulike lærarar, gjennom refleksjon av feltnotat og intervju med kvar av kandidatane. Studiets føremål var å undersøkje dei individuelle syna og argumenta bak bruken av Google Docs i engelskklasserommet. Studia skulle ikkje forsøke å generalisere temaet, men skal fokusere på detaljert informasjon, refleksjonar og samstundes sjå på erfaringa til ulike individ. Funna til studiet indikerer ei positiv haldning til bruken av Google Docs i følgje lærar med omtrent fem års erfaringar med plattforma. Som dei fem kandidatane føreslår, Google Docs kan introdusere fleire fordelar til engelskfaget. Fordelane inkluderer moglegheita til å få elvane til å samarbeide, men kanskje viktigare, ein plattform som syt for fleksibilitet med dei mange reiskapane og tilleggsfunksjonane plattforma har. Tilleggsfunksjonar som kan hjelpe elevane med tekstproduksjon og ei plattform som syt for ei meir dynamisk lærings oppleving. Funna i studia føreslår også at kandidatane verdsett moglegheita for direkte interaksjon med elevane medan dei arbeidar gjennom Google Docs’ eigenskap til å invitere til samarbeid med andre, overvakinga av elevaktivitet og anledninga plattforma har for å gje respons undervegs. Google Docs’ si fleksibilitet og eignaheit gjer det til ein dynamisk plattform som lærarane snakka høgt om, og utfordringar som dukka opp var det mogleg å arbeida seg kring.
dc.description.abstractThis study focuses on teachers attitudes towards the use of Google Docs in the English as a foreign language classroom (EFL). Google Docs is a web-based program which features a platform that encompasses text production and data sharing inside an online platform. The purpose of this study is to examine why teachers at a Norwegian middle school choose to use the platform in a language learning context. The researcher’s involvement at this school experienced that the institution employed the usage of Google Docs frequently, which made this setting relevant to study. As such, an approach which studies teachers reasoning behind the inclusion of Google Docs in their EFL classrooms was formulated, more specifically: Why do teachers choose to implement Google Docs in the EFL classroom? This research topic led to more specific underlying research questions which could identify elements that are relevant to the main topic, What are teacher attitudes towards using Google Docs in the Classroom? How do teachers integrate Google Docs when working with assessment in the EFL classroom? Three methods were assumed for the purpose of this study. Data was collected through observing five different teachers, reflecting through field notes and interviews with each of the candidates. The purpose was to study an individual’s perceptions and arguments behind the inclusion of Google Docs in their EFL classrooms, which is why a qualitative, phenomenological approach was assumed. The purpose of the study was not an attempt at generalizing the topic, but rather focus on detailed information, reflections and experiences from individuals. The study’s findings indicate an overall positive attitude towards Google Docs, expressed through teachers who have been exposed to the platform for around five years. As the five candidates indicated, Google Docs provides many benefits to the EFL classroom, such as the ability to invite collaboration, but more significantly, a platform which is flexible with its many tools and addons. Addons which encompass a student’s ability to produce texts in addition to how the platform enables a more dynamic learning experience. Findings also indicate that candidates valued the ability to interact directly with students during writing through Docs’ ability to share documents with others, monitoring student activity and providing continuous response throughout assignments. Google Docs’ flexibility and applicableness made it a dynamic platform which teachers spoke highly of, as there were workarounds for the challenges which presented themselves.  
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEi studie som undersøkjer kvifor lærarar vel å bruke Google Docs i engelskfaget
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record