Show simple item record

dc.contributor.advisorSamoilow, Tatjana Kielland
dc.contributor.authorGåsbakk, Tonje Gartland
dc.date.accessioned2019-08-23T14:05:41Z
dc.date.available2019-08-23T14:05:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610111
dc.description.abstractSammendrag I denne bacheloroppgaven vil jeg tydeliggjøre hvor viktig det er at forståelsen elevene har til en lekse ligger til grunn før læreren gir den ut. Oppgaven vil gi innsikt i hvordan de ulike elementene knyttet til denne forståelsen virker sammen, og hva det er som påvirker den. Lærere og lærerstudenter som leser denne bacheloroppgaven vil gjøres oppmerksomme på hvordan en kan tilrettelegge for at elevene skal kunne forstå hensikten, viktigheten og innholdet av leksene bedre, men også hvordan denne forståelsen henger sammen med holdningene deres til norskfaget. Problemstillingen for denne bacheloroppgaven er derfor: hva påvirker elevenes forståelse av en lekse?. Forskning på lekser generelt og forskning på elevperspektivet på lekser vil legges frem, samt teori om lekser hentet fra Lekser og leksehjelp – på skolen og hjemme av Gustafsson & Sevje (2012). Her kommer forståelsen fram som et nøkkelelement. Deretter vil metodevalg og statistiske teknikker forklares og utdypes, hvor analysen viser til den deskriptive statistikken, samt ulike enveis variansanalyser og korrelasjonsanalyser. Disse analysene finner at læreren kan påvirke elevenes innstilling til faget og deres forståelse av en lekse. Forståelsen elevene har til leksen kan også påvirkes av elevenes egen innstilling til norskfaget. Til slutt blir det sett at elevenes forståelse av leksene og deres innstilling til faget, avhenger av hvilket trinn de går i. Funnene vil til slutt diskuteres hver for seg, før jeg diskuterer alle funnene opp mot hverandre. I diskusjonen vil jeg også trekke fram andre faktorer som kan være med å påvirke de funnene jeg har.
dc.description.abstractAbstract In this Bachelor Thesis, I will shed light on the importance of students understanding of a homework before the teacher hands it out. The Thesis will give insight on the different elements that are related to their understanding of the homework, and what elements affect it. Teachers and student teachers that read this Bachelor Thesis will be made aware of how one can facilitate the meaning of their homework, and the understanding of them, and how this understanding interrelate with their mindset and approach in the Norwegian subject. The thesis statement of this Bachelor is: what affects the students understanding of homework? Research on homework generally and research on the student perspective of homework will be discussed, along with theory about homework from Lekser og leksehjelp – på skolen og hjemme by Gustafsson & Sevje (2012). Here, the understanding will be the key element. Secondly, the choice of method and statistical techniques will be explained and elaborated on, where the analysis will explain the descriptive statistic, while different one-way variance analysis and correlation analysis. These analysis show that the teacher may affect the student’s attitudes towards the subject, and their understanding of homework. The student´s attitudes towards the subject will also affect their understanding of the homework. Lastly, it proves that the student’s attitude towards homework and the subject itself depends on what grade they are. The findings will be discussed individually before I discuss all the findings against one another. In the discussion, I will also present different factors that may affect these findings.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLekseforståelse - i et elevperspektiv
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record