Show simple item record

dc.contributor.advisorLundberg, Gunhild Marie
dc.contributor.authorHøifødt, Anders
dc.date.accessioned2019-08-21T14:03:34Z
dc.date.available2019-08-21T14:03:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609663
dc.description.abstractKonsulentbedrifter har en rekke unike egenskaper og utfordringer som gjør at deres rekrutteringsprosesser skiller seg en del fra tradisjonell rekruttering og ansettelse. Casebedriften og andre lignende konsulentbedrifter som opererer i teknisk sektor ansetter sjelden yngre, nyutdannede mennesker men ønsker i stedet litt eldre kandidater med høyere utdanning som har opparbeidet seg en del års relevant arbeidserfaring. De anslår en snittalder på nyansatte på rundt 40 år, og studien har derfor undersøkt hvordan disse menneskene bruker sosiale medier. Studien kombinerer dette med en beskrivelse av de unike utfordringene konsulentbedrifter kan møte på under rekruttering til virksomheten, samt et innblikk i hvilke fordeler og ulemper en konsulentbedrift har med hensyn på å generere innhold til sosiale medier. Med disse tre underproblemstillingene besvart resulterer studien i en rekke anbefalinger og forslag til tiltak en konsulentbedrift bør ta hensyn til dersom de ønsker å bruke sosiale medier som et effektivt verktøy i sitt arbeid med å rekruttere egnede kandidater til sin virksomhet. Studien har avdekket at konsulentbedrifter som ønsker å bruke sosiale medier til rekruttering først og fremst bør etablere en strategi, uansett hvor lite ressurser de ser for seg å bruke på det. Personer 30 år og oppover med høyere utdanning er sterkt representert på sosiale medier og bruker i noen tilfeller enda mer tid på det enn yngre brukere, derfor er det hensiktsmessig for bedrifter å utnytte denne muligheten til å nå ut til sine best egnede kandidater. Strategien til bedriften bør beskrive anvendelse av mer enn bare en enkelt plattform slik at man ikke utelukker noen kandidater, og bør også involvere måling av bruk slik at man oppnår en iterativ prosess der man stadig forbedrer fordelingen av aktivitet på tvers av de ulike plattformene. Innhold som legges ut bør ha en personlig fremtoning, så lenge det følger bedriftens retningslinjer for form, språk og budskap. Bedriftens egne ansatte er i mange tilfeller en god kilde til personlig innhold som kan bidra til å tiltrekke seg flere arbeidssøkere.
dc.description.abstractConsultancy firms face a series of challenges making their recruitment processes different from other, more conventional companies. The case firm and similar consultancy firms operating in a technical sector rarely employ younger, newly educated people but are rather interested in older candidates with higher education and a number of years’ relevant work experience. The case firm estimate an average age of 40 years on their prime candidates, and this study has therefore explored how these people use social media. The study combines this with a description of the unique challenges often faced by consultancy firms when recruiting new employees, as well as an overview of the advantages and challenges faced by consultancy firms with regards to creating content for social media. Having answered these three questions, the study results in a series of recommendations and suggested measures a consultancy firm should consider if they wish to deploy social media as an effective tool in recruiting new candidates to their business. The study uncovers how consultancy firms first and foremost should deploy a strategy, no matter how little recourses they wish to spend on social media recruiting if they are to achieve any success. People 30 years of age and above with higher education are strongly represented on social media, and in some cases are more active than younger people. Therefore, it makes sense for consultancy firms to utilize this to reach out to their prime candidates. The firm’s strategy should describe using more than just one platform as to not exclude any potential candidates and should also involve active measurement of usage in order to achieve an iterative process which continuously improves the mix of activity across the different platforms. Contents posted should have a personal touch to them, as long as they follow the company’s guidelines for form, language and message for content. The company’s own employees are a good source of personal content which could contribute to attracting more suited candidates.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAnvendelse av sosiale medier for rekruttering til konsulentvirksomhet
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record