Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEngesmo, Jostein
dc.contributor.authorGrav, Vilde Kristine
dc.contributor.authorJakobsen, Anna Andrea Tomine
dc.contributor.authorTelstad, Stein
dc.date.accessioned2019-08-21T14:01:57Z
dc.date.available2019-08-21T14:01:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609644
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å avdekke hvilke forberedelser en norsk SMB industribedrift bør gjøre før en gjennomgående digital transformasjon, der målet på sikt vil være å oppgradere til Industri 4.0-produksjon. Vi har undersøkt forhold i Norsk Transformator AS med mål om å identifisere holdepunkter de må ta tak i før omfattende oppgradering av produksjonsprosesser, som vil kunne være anvendbare for norsk SMB-industri som en helhet. Oppgaven presenterer teoretisk materiale fra et bredt spekter av fagfelt for å forklare og bygge opp leserens kunnskap rundt Industri 4.0 og digital transformasjon. Som en del av våre undersøkelser har vi samlet inn data gjennom kvalitative dybdeintervju med nøkkelpersoner i bedriften, så vel som en kvantitativ spørreundersøkelse i samarbeid med DigiFab. Samarbeidet med DigiFab utvidet vårt datagrunnlag ved å inkludere deres pilotundersøkelser for kartlegging av digital modenhet. Med Norsk Transformator AS som oppgavestiller tar oppgaven for seg kun en industribedrift, men resultatene stilt opp mot eksisterende undersøkelser gjort av norsk og internasjonal industri tilsier at forholdene vi har valgt å belyse vil være aktuelle for flere bedrifter innen norsk SMB-industri. Gjennom å kartlegge Norsk Transformators digitale modenhet, og se på hvilke forberedelser som trengs i forkant av en digital transformasjon har vi skilt ut 5 forhold vi anser som relevante for norsk SMB-industri: kartlegge egen digital modenhet, oppløse funksjonelle siloer, bygge opp kompetanse innad i egen bedrift, optimaliser dagens systemer og sikre effektiv informasjonsforvaltning, og teknologifokusert virksomhetsutvikling.
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to uncover the necessary preparations a Norwegian SME industry company should make before a digital transformation, where the end goal is to over time upgrade business models and production to Industry 4.0 standards. We have investigated Norsk Transformator AS with the aim of identifying points of reference that must be addressed before extensive upgrading of production processes, which could be useful for the Norwegian SME industry as a whole. The paper presents theoretical material from a wide range of disciplines to explain and build up the reader's knowledge about Industry 4.0 and digital transformation. As part of our research, we have collected data through qualitative in-depth interviews with key personnel in the company, as well as a quantitative survey in collaboration with DigiFab. The collaboration with DigiFab expanded our data collection by including their pilot studies for mapping digital maturity. With Norsk Transformator AS as our assignment provider, we only surveyed one industrial company, but the results set against existing surveys done by Norwegian and international industry indicate that the conditions we have chosen to elucidate will be relevant for several companies within the Norwegian SME industry. Through mapping Norsk Transformator’s digital maturity, and looking at what preparations are needed before a digital transformation, we have distinguished 5 key points that we consider relevant for the Norwegian SME industry: mapping their digital maturity, dissolving functional silos, expanding knowledge and expertise within the organization, optimizing current information systems and ensure efficient information management, and changing their view from technology as a problem solver to technology-focused business development throughout the company.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDigital transformasjon i norsk SMB-industri
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel