Show simple item record

dc.contributor.advisorEngesmo, Jostein
dc.contributor.authorØye, Marius Mølnvik
dc.contributor.authorJohansen, Stian Berntsen
dc.contributor.authorHuseby, Johann Olav Valdre
dc.date.accessioned2019-08-21T14:01:56Z
dc.date.available2019-08-21T14:01:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609642
dc.description.abstractNorsk industri står ovenfor en stor utfordring når det kommer til digitalisering. Deler av produksjonsbedriftenes verdikjede har kommet et stykke i digitaliseringen, men kjernen i produksjonen er et område hvor digitalisering ikke har fått et så stort fokus. Ny og gammel teknologi lever side om side, og kan være et hinder for produksjonsbedrifter som ønsker å effektivisere og forbedre sine forretningsprosesser. I denne oppgaven undersøker vi hvordan en norsk produksjonsbedrift kan bli mer effektiv gjennom en økt grad av digitalisering. Vi ser nærmere på hvilke muligheter og utfordringer som digitalisering fører med seg, og hva man kan gjøre for å angripe disse. Vi ser videre på hvordan man kan gå igjennom en digital transformasjon og øke effektiviteten ved å bruke ulike teknologier, verktøy og metoder. På bakgrunn av dette så har det blitt utarbeidet en problemstilling som vi skal svare på: Hvordan kan digitalisering effektivisere en norsk produksjonsbedrift på kort til mellomlang sikt? For å kunne svare på problemstillingen har vi studert en utvalgt norsk produksjonsbedrift som en casestudie. Ved å studere bedriften gjennom intervjuer av nøkkelpersoner og observasjoner, har vi dokumentert utfordringer, forbedringsområder, kompetanse og betraktninger i forbindelse med digitalisering av bedriften. Videre har våre funn fra datainnsamlingen blitt diskutert opp mot relevant teori. Oppgaven belyser temaer som organisasjon og arbeid, bruk av digitale løsninger og digitalisering. Oppgaven har avdekket flere utfordringer og muligheter når det kommer til digitalisering for den norske produksjonsbedriften, og disse er relatert til markedet, prosessene, teknologier og virksomheten. Ved å være klar over de mulighetene og utfordringene digitalisering medfører vil man i større grad kunne effektivisere sin virksomhet. For å kunne realisere dette bør man gå igjennom en digital transformasjon. Denne transformasjonen innebærer at man analyserer dagens situasjon, og fastslår bedriftens digitale modenhet, og deretter konfigurerer prosjekter som kan gjennomføres innen 2-3 år. Bedriften har et relativt moderne forretningssystem som ikke er fullt utnyttet, bruker forskjellige digitale løsninger som ikke kommuniserer med hverandre og har generelt mange manuelle forretningsprosesser. For å kunne effektivisere dette gjennom en økt grad av digitalisering kan nøkkelkomponenter fra Industri 4.0 som f.eks. CPS og IoT føre til at man får en høyere grad av kontroll, overvåking og åpenhet. Videre kan skyløsninger og ERP-moduler som knytter systemene sammen bidra til å effektivisere produksjonsbedriften. Ved å heve kompetansenivået legger man til rette for at bedriften kan øke forståelsen av digitalisering, og skape et felles begrepsapparat som sammen legger til rette for å gjennomføre endringer og jobbe mer effektivt. Vi anbefaler bruken av en kunnskapsdatabase for å heve kompetansenivået til de ansatte i bedriften. Når eventuelle endringer skal gjennomføres er det viktig å se på BPM og suksessfaktorer som støtte fra toppledelse, prosjektledelse, kommunikasjon og samarbeid mellom forskjellige avdelinger. Disse endringene bør være en del av bedriftens digitale strategi ved at man oversetter strategiske mål til prosesser, produktporteføljer og forretningsmodeller.
dc.description.abstractThe Norwegian industry is facing a great challenge when it comes to digitalization. Parts of the manufacturing companies value chain has taken steps in the correct direction, but the core manufacturing has not changed as much when it comes to digitalization. Both new and old technology co-exist side by side and could pose a great obstacle for manufacturing companies trying to become more efficient and improve their business processes. In this thesis we examine how a Norwegian manufacturing company can become more efficient through a higher degree of digitalization. Based on this information we developed a research question that we will try to answer: How can digitalization optimize a Norwegian manufacturing company in a short to medium timespan? To answer this question, we studied a Norwegian manufacturing company as a case study. By studying the company through interviews and observations we have documented challenges, potential areas of improvement, competence and considerations considering its digitalization. Following this, our findings from data collection have been discussed against relevant theory. The theses have enlightened topics such as organization and work, the usage of digital solutions and digitalization. The thesis has uncovered challenges and possibilities when it comes to digitalization of the Norwegian manufacturing company related to market, processes, technologies and the business. By knowing what possibilities and challenges digitalization might give you, you will have a higher chance of optimizing the business. In order to realize this, one should go through a digital transformation. This transformation involves analyzing the situation today and determining what level of digital maturity the company is at today, and afterwards subsequently configure projects that you can complete in a matter of 2-3 years. The company has a relatively modern business system that is utilized poorly, uses multiple different digital solutions that does not communicate between each other, and generally has a lot of manual business processes. As a solution to this, the company could import key components from Industry 4.0, such as CPS and IoT. This could lead to a higher degree of control, monitoring, and transparency. Cloud-solutions and ERP-modules could further interconnect systems and contribute to optimization of the manufacturing company By raising the general level of competence throughout the company you can facilitate a better understanding of digitalization, and a joint knowledge of terms that together can make changes and work more optimized. We recommend the implementation of a shared knowledge database for the employees in the company. When changes in organizational processes are to be changed is it important to acknowledge the importance of BPM and success factors such as support from management, project management, communication and cooperation between different departments in the company. These changes should be part of the company’s digital strategy, by transferring strategical goals to processes, project portfolios and business models.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDigitalisering av en norsk produksjonsbedrift
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record