Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEngesmo, Jostein
dc.contributor.authorNarjord, Aleksander
dc.contributor.authorHaukås, Tommy
dc.date.accessioned2019-08-21T14:01:50Z
dc.date.available2019-08-21T14:01:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609636
dc.description.abstractERP-systemer har over lengre tid vært implementert og anvendt av en rekke virksomheter. For en bedrift kan et ERP-system være svært nyttig, likevel kan det være utfordrende å utnytte systemene på en god måte. Norske små og mellomstore bedrifter (SMB) er stadig under utvikling. Det er derfor interessant å studere hvordan et ERP-system kan bidra til verdiskapning i en SMB-fabrikk. I senere tid har begrepet Industri 4.0 blitt mer og mer aktuelt. Det vil derfor være nyttig å se på hvordan Industri 4.0 kan påvirke SMB-fabrikker i fremtiden. På bakgrunn av dette har bachelorutredningen studert hvordan norske SMB-fabrikker kan bli påvirket av moderne ERP-systemer og Industri 4.0. For å undersøke dette ble studien bygget på problemstillingen “Hvordan kan moderne ERP-systemer sammen med Industri 4.0 påvirke fremtidens norske SMB-fabrikker”. For å besvare problemstillingen utformet vi tre forskningsspørsmål: 1. Hvilke fordeler kan norske SMB-fabrikker erverve ved økt digitalisering? 2. Hvilke fordeler finnes det vet et moderne ERP-system for norske SMB-fabrikker? 3. Hvordan kan Industri 4.0 være med på å forbedre produksjonsprosessen i norske SMB-fabrikker? For å besvare forskningsspørsmålene har vi gjennomført en kvalitativ studie. I denne studien er dybdeintervju den primære datakilden. Totalt ble det i forskningsoppgaven gjennomført tre dybdeintervjuer. Intervjuobjektene var ansatte ved en mellomstor norsk produksjonsfabrikk. Gjennom intervjuene fikk vi innspill på alle forskningsspørsmålene. For å analysere data har vi gjennomført en denaturalisert transkribering og kategorisering av data. Funnene i studien viser at norske SMB-fabrikker kan oppnå flere fordeler ved å sette digitalisering på agendaen. Økt fokus på digitalisering kan resultere i flere automatiserte prosesser, noe som betyr mindre manuelt arbeid. Digitalisering kan gjøre det enklere å behandle den store mengden av informasjon. En annen fremtredende fordel ved økt digitalisering er at det kan resultere i en digital transformasjon for bedriften. Dette innebærer endringer helt ned på et kulturelt nivå og kan bidra til verdiskapning, bedre gjennomføring av operasjoner og nye arbeidsprosesser. For norske SMB-fabrikker kan et godt planlagt og implementert ERP-system føre til bedre integrering av forretningsprosesser. Korrekt bruk og utnyttelse av et moderne ERP-system kan også bidra med strategisk verdiskapning. For produksjonsfabrikker kan Industri 4.0 spille en avgjørende rolle i fremtiden. Funnene i studien viser at SMB-fabrikker kan dra nytte av autonome roboter. Autonome roboter i samhandling med mennesker kan være med på å øke produksjonseffektiviteten. Fra våre funn ser vi at Cloud Computing og Internet of Things vil være aktuelle områder å se på, når en bedrift ønsker ta nye steg og utvikle seg videre. Økt fokus på digitalisering, riktig anvendelse av moderne ERP-systemer samt Industri 4.0 vil i fremtiden kunne utrette store forskjeller i hvordan norske SMB-fabrikker utfører sitt daglige arbeid.
dc.description.abstractModern ERP-systems and Industry 4.0 seem to be key factors regarding the future of factories all over the globe. The purpose of this thesis is to discover how these factors could affect the Norwegian SMB-factories in the upcoming future. To do so the assignment explores digitalization, ERP-systems and the technology that revolves around Industry 4.0. The study is based on a medium sized Norwegian factory. The results show that the discoveries made from observing this factory can be used to generate recommendations to other factories regarding moving forward. The conclusion consists of the most essential discoveries from the study. Knowledge about digital technology is important to understand how ERP-systems and Industry 4.0 can be utilized correctly in a production factory.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDigitalisering, ERP og Industri 4.0 i fremtidens norske SMB-fabrikker
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel