Show simple item record

dc.contributor.advisorStrand, Knut Arne
dc.contributor.authorReitan, Kåre
dc.date.accessioned2019-08-21T14:00:33Z
dc.date.available2019-08-21T14:00:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609598
dc.description.abstractProsjekteringsprosessen i bygg- og anleggsprosjekter vil ofte være preget av store informasjonsmengder og betydelige behov for å styre og utnytte kunnskap. Dette har ført til et større fokus på bruk av bygningsinformasjonsmodeller (BIM) for å håndtere og dele informasjon og data. Modellmodenhetsindeks (MMI) er et begrep som beskriver informasjonsmodenheten i modeller og objekter ved bruk av stegvise tallkoder. Innføring av MMI har gjort det enklere å planlegge prosjekteringsforløpet knyttet til BIM-modeller i prosjekter med en modellbasert tilnærming til prosjektgjennomføringen. Selv om prosjekter velger å planlegge prosjektforløpet med MMI har det vært lite forskning på mulighetene for å kontrollere og følge fremdrift i tilknytning til MMI-verdier. Det er derimot foreslått en tilnærming til å følge fremdrift basert på erfaringer fra olje- og gassnæringen. Med utgangspunkt i nevnte tilnærming er det utarbeidet følgende problemstilling: Hvordan kan prosjekter følge fremdrift med utgangspunkt i Modellmodenhetsindeks? For å belyse problemstillingen er det utarbeidet tre forskningsspørsmål knyttet til samhandling, planlegging og å kontrollere fremdrift med MMI. Selv om formålet med oppgaven er å se på hvordan prosjekter kan følge fremdrift, kan problemstillingen anses som todelt, hvor den første delen vurderer forståelsen knyttet til MMI og den andre delen muligheten for å følge fremdrift. For å besvare forskningsspørsmålene er det valgt å benytte kvalitative forskningsmetoder. Funnene viser at det er nødvendig å kunne beskrive modenheten på informasjon i modeller. Årsaker til dette er at modeller ofte ser mer ferdig ut enn det de er, og at involverte er nødt til å vite i hvilken grad modeller kan benyttes som prosjekterings- og produksjonsunderlag. De involverte er nødt til å vite i hvilken grad informasjonen i modeller er pålitelig og nøyaktig. Dette kan knyttes til prosjekteringens parallelle flerfaglige prosess, hvor man er nødt til å vite hvilke løsninger som er tverrfaglig koordinert og kontrollert, og hvilke løsninger som setter presedens for videre prosjektering. Det vil være viktig å kontrollere fremdriften i prosjekter, for å tydeliggjøre modenheten i prosjektet mot interessenter, og for å sikre at prosjektet gjennomføres innenfor kriterier til fremdrift. Med utgangspunkt i at modenhet kun oppnår modenhet ved milepæler, er det med bakgrunn i milepælsplanleggingen konkludert med at prosjekter bør måle fremdrift av modenhet på modellnivå. Forskningen viser at kontrollering og måling av fremdrift med modellmodenhetsindeks forsøker å dekke forskjellige behov, og det anbefales derfor at prosjekter måler fremdrift gjennom prosjektplan, identifiserer ikke fullførte aktiviteter og tydeliggjør modenheten på aktuelle modeller. Det anbefales også at dette knyttes til en BIM-basert arbeidsflyt for å redusere bruk av tid og ressurser.
dc.description.abstractThe engineering design process in construction projects will often be characterized by large information volumes and significant needs for managing and utilizing knowledge. This has led to a greater focus on the use of building information models (BIM) to handle and share information and data. Model Maturity Index (MMI) is a term that describes the information maturity of models and objects using step-by-step numerical values. The introduction of MMI has made it easier to plan the design process related to BIM-models in projects with a model-based approach. Although projects choose to plan progress based on MMI, there has been little to none research on the possibilities of controlling and reporting progress with connection to MMI values. On the other hand, it has been suggested to control and report progress based on experiences from the the oil and gas industry. Based on mentioned approach, the following research problem have been defined: How can projects follow progress based on Model Maturity Index? To adress this issue, three research questions have been prepared relating to the collaboration, planning and control of progress with MMI. Although the purpose of the thesis is to look at how projects can follow progress, the problem can be considered twofold, where the first part considers the understanding related to MMI and the second part the ability to follow progress. To answer the research questions, it has been chosen to use qualitative research methods. The findings show that it is necessary to be able to describe the maturity of information in models. The reasons for this are that models often look more complete than they are, and that the parties involved must know whether models can be used as design and production documentation. The involved parties is dependent to know whether the information in models is reliable and accurate. This can be linked to the projects parallel and multidisciplinary processes, where the need for awereness and understanding for which solutions that are interdisciplinarily coordinated, and which solutions that sets a precedent for further engineering is necessary. Project progression is important to control, to clarify the maturity of the project against stakeholders, and to ensure that the project is carried out within the criteria for the project. Based on the prerequisite that models only achieves maturity at milestones, and related to the milestone planning, it is concluded that projects should measure the progression of maturity on models at the disciplinary level. The research shows that control and measurement of progress with Model Maturity Index attempts to cover different needs, and it is therefore recommended that projects measure progress through the project plan, identifies not completed activities and clarify the maturity of current models. It is also recommended that these activities is connected to a BIM-based workflow to reduce the use of time and resources.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleProsjektstyring og samhandling i detaljprosjektering ved bruk av Modellmodenhetsindeks
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record