Show simple item record

dc.contributor.advisorJonsson, Thomas
dc.contributor.authorRudolfsen, Andrea Randi Føreland
dc.date.accessioned2019-07-10T14:05:55Z
dc.date.available2019-07-10T14:05:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2604324
dc.description.abstractDenne studien undersøker syklister og hvordan de forholder seg til lysregulering ved kryss. To datainnsamlingsmetoder ble brukt til å samle informasjon om syklistene, både en observasjonsstudie og et nettbasert spørreskjema, med hovedfokus på observasjonsstudien. Det anses viktig å identifisere de grunnleggende faktorene som påvirker syklistens beslutning om å bryte trafikkregler og å sykle mot rødt lys. Gjennom observasjonsstudien ble syklistadferd registrert ved to kryss i Trondheim, Norge. Tre typer syklister ble registrert og analysert; de som syklet mot rødt lys uten å stoppe, de som syklet mot rødt lys etter en fullstendig stopp og de som ventet på grønt lys. Det elektroniske spørreskjemaet ble brukt til å få direkte tilbakemelding fra syklister og andre trafikanter. Respondentene ble blant annet bedt om å svare på spørsmål om årsaker (hvis noen) som påvirker deres beslutning om å begå røde lyskrenkelser og deres holdninger til dette. I tillegg ble de bedt om å vurdere gyldigheten av de fremlagte tiltakene for å redusere røde lys sykler. Flere faktorer påvirker syklister for å gjøre brudd på rødt lys; Disse inkluderer kjønn, tid på dagen, typen av vei, deres retning og bilene i veibanen. Resultatene viser at menn har større sannsynlighet for å sykle mot rødt lys. Høyresvinging øker sannsynligheten for å sykle mot rødt lys. I løpet av rushtiden og hvis det er biler på veien, sykler færre mot rødt lys. Undersøkelsen og observasjonsstudien viser flere av de samme resultatene og forsterker hverandre.
dc.description.abstractThis study examines cyclists and how they relate to light regulation at intersections. Two data collection methods were used to gather information on cyclists, both an observational study and a web-based questionnaire, with main focus on the observational study. It is considered important to identify the basic factors affecting the cyclist's decision to break traffic rules and to ride on red lights. Through the observational study, cyclist behavior was registered at two intersections in Trondheim, Norway. Three types of cyclists were registered and analysed; those who rode on red light without stopping, those who rode on red light after a complete stop and those who waited for the green light. The online questionnaire was used to get direct feedback from cyclists and other road users. Respondents were asked, among other things, to answer questions about causes (if any) that affect their decision to commit red-light infringement and their attitudes towards this. In addition, they were asked to consider the validity of presented measures to reduce red-light cycling. Several factors influence cyclists to make red-light infringements; these including gender, time of the day, the type of road, their direction and cars in the roadway. The results show that men are more likely to cycle towards red light. Right turn increases the likelihood of cycling towards red light. During rush hours and if there are cars on the road, fewer bicycles ride towards red light. The survey and the observation study show several of the same results and amplify each other.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSykling mot rødt lys i Trondheim
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record