Show simple item record

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvald
dc.contributor.authorTangerås, Sissel
dc.date.accessioned2019-03-14T13:35:02Z
dc.date.available2019-03-14T13:35:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2590076
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har som formål å få frem forhold relatert til kvaliteten i selve møtet mellom leder og deltidsansatte, med utgangspunkt i medarbeiders perspektiv. Under problemstillingen hvordan blir du møtt av din leder? omtales informantenes inntrykk og erfaringer. Fire forskningsspørsmål er benyttet for å utdype og støtte oppunder problemstillingen. 1. Hvordan kan lederne våre bidra til å skape trivsel blant våre deltidsansatte? 2. Hvordan kan lederne våre følge opp og inspirere deltidsansatte og sikre at den enkelte føler seg verdsatt, sett og hørt i vår bedrift? 3. Hvordan kan lederne våre bidra til at den enkelte deltidsansatte utvikler seg faglig og personlig? 4. Kan et godt møte her og nå veie opp for at den deltidsansatte møter sin leder sjelden? Ved hjelp av relevante teorier knyttet til nøkkelord fra forskningsspørsmålene formet jeg en intervjuguide og benyttet kvalitativ metode i datainnsamlingen. Seks informanter fra ulike avdelinger i egen organisasjon ble dybdeintervjuet. Virksomheten har 150 ansatte, jeg er både eier og leder på arbeidsplassen som er knyttet til treningssenterbransjen. Analyser av datamaterialet ledet til to hovedkategorier av funnene i undersøkelsen. Den første leders væremåte i møter med ansatte skaper inntrykk og opplevelser samler hovedsakelig utsagn og funn relatert til opplevelsen av leders adferd. Den andre hovedkategorien beskriver funn knyttet til informantenes erfaringer med leder i kommunikasjon og samspill. På bakgrunn av problemstillingen og funn som fremkommer gjennom analysen i undersøkelsen, valgte jeg å hente mitt teoretiske rammeverk i teorier om organisasjon og ledelse, spesielt relasjonsledelse (Jacobsen og Thorsvik, 1997 beskrivelser av situasjonsbestemt ledelse av Hersey og Blanchard). Teoriene dekker temaer som omhandler betydningsfulle forhold i et møte i relasjonen mellom leder og medarbeider, herunder kommunikasjon og adferdsteorier (for eksempel Digman, 1990 og Ekman, 2004), og samspill i LM relasjonen (Kvalsund, 2014 og Kaufmann og Kaufmann, 2009). Studiens funn indikerer at deltidsansatte blir møtt med delegerende lederadferd og at de styrer sin egen arbeidsdag (selvledelse). Det fremkommer at lederne i vår organisasjon med fordel kan vie mer oppmerksomhet på konsekvensene ved lederstilene og skifte til mer støttende ved behov. De ansatte gis autonomi eller frihet i arbeidet og inspireres av det. Samtidig uttrykker de behov for oppfølging og tilbakemeldinger. Relasjonene i organisasjonen preges av gjensidig tillit og likeverd. Funn viser at slik tillit kontinuerlig er i bevegelse og kan svekkes gjennom leders adferd, noe som påvirker leder-medarbeider møtene og relasjonen. Her-og-nå møtene er uformelle, korte og tilfeldige småpratmøter hvor leder gir av seg selv og møter medarbeider med vennlighet. Slik adferd skaper trivsel og opplevelsen av å være verdsatt av leder og på arbeidsplassen. Videre fremheves ekthet og tilstedeværelse som viktige ingredienser for at møtene skal oppleves som gode. Småpraten er et verktøy som bygger relasjoner, skaper trivsel og læring og bør være et tema som får oppmerksomhet av ledere i vår virksomhet. Funn bekrefter at omgangsformen benyttes hyppig i organisasjonen. Et funn som har uventet stor betydning for problemstillingen, hvordan blir du møtt av din leder, er at informantene tolker sine ledere og selv er aktive deltakere i å danne bildet og den totale opplevelsen i her-og-nå møtene og relasjonen med sine ledere (Einarsen og Skogstad, 2005). Persepsjoner og andre psykologiske mekanismer i individet som blant annet ivaretar egenverd er i vigør. Likeledes blir mekanismer i leder synliggjort gjennom funnene, også disse kan hemme eller fremme kvaliteten i møtene og relasjonen. Slike mekanismer kan skape både nærhet og avstand i forholdet og bør få fokus i hverdagen. I og med at undersøkelsen foregår i egen virksomhet og med kun seks informanter har resultatene begrenset overførbarhet. Jeg mener likevel den bidrar med kunnskap som er nyttig i den relasjonelle utøvelsen av ledelse og i å bygge en høy kvalitets leder-medarbeider relasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectMaster i organisasjon og ledelsenb_NO
dc.titleAnsattes opplevelse i møte med sin ledernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.description.localcodeMasteroppgaven er åpen tilgjengelig fra 2020-08-25.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record