Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNess, Ottar
dc.contributor.authorHynne, Ingvild
dc.date.accessioned2019-03-14T11:33:12Z
dc.date.available2019-03-14T11:33:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2590003
dc.description.abstractVold i nære relasjoner er et av Norges store satsningsområder. Regjeringen utformet i 2013 en handlingsplan mot vold i nære relasjoner “Et liv uten vold” (2014-2017). For å styrke kunnskapsnivået hos de ansatte i kommunene ble det også utformet en nettbasert veileder for utvikling av kommunale/interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. I denne studien ønsket jeg å se på hvordan den kommunale handlingsplanen mot vold i nære relasjoner implementeres som forebyggende tiltak i norske kommuner, og om planen bidrar til økt trygghet til å handle. Jeg utformet to forskningsspørsmål: (1) Hvordan beskriver ansatte i to norske kommuner implementeringen av handlingsplan mot vold i nære relasjoner som forebyggende tiltak, og (2) opplever barnehageansatte i kommunen at handlingsplanen bidrar til økt trygget til å handle ved mistanke om vold i nære relasjoner. For å få svar på forskningsspørsmålene mine har jeg benyttet meg av en kvalitativ forskningsmetode. Utvalget besto av fem forskningsdeltakere, som alle har vært del av sin kommunes implementering av handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Jeg gjennomførte en tematisk analyse av det innsamlede datamaterialet, hvilket resulterte i disse tre hovedfunnene: (1) En tillitsbasert implementeringsprosess, (2) Kunnskap om handlingskompetanse i avdekking av vold i nære relasjoner og (3) Følelsesstyrt handlingskompetanse i avdekking av vold i nære relasjoner. Hovedfunnene blir drøftet opp mot den teoretiske rammen, samt relevant forskning. Basert på hovedfunnene i denne studien blir det tydelig at implementeringens kvalitet i stor grad er avhengig av implementeringsdriverne i kommunen. Det viser seg også at kommunens ansatte har tilegnet seg kunnskap om handlingskompetanse gjennom handlingsplanen, da den synliggjør tematikken. Handlingskompetansen er derimot svært følelsesstyrt, hvilket kan være til hinder for barnets beste. I lys av NOU 2017:12 Svikt og svik kan hovedfunnene i denne studien synliggjøre behovet for ytterligere satsning på kunnskapsutvikling hos ansatte i kommune-Norge.nb_NO
dc.description.abstractAbstract: Domestic violence is one of Norway’s biggest priorities. In 2013, the government formed an action plan against domestic violence: “A life without violence” (2014-2017). To enhance the competence of the employees in the municipalities, an online guideline for developing action plans against domestic violence at a municipal level was also formed. In this study, I wanted to take a look at how the municipal action plan against domestic violence is implemented as a preventive measure in Norwegian municipalities, and whether this plan contributes to increased certainty to act. I formed two research questions: (1) How do employees in two Norwegian municipalities describe the implementation of the action plan against domestic violence as a preventive measure, and (2) do municipal kindergarten employees experience that the action plan contributes to increased certainty to act on suspicion of domestic violence. To answer my research questions, I have done a qualitative study. The sample consisted of five participants, whom all have been a part of their respective municipalities’ implementation of the action plan against domestic violence. I did a thematic analysis of the collected data, which resulted in these three main findings: (1) A trust-based implementation process, (2) knowledge of action competence in the disclosure of domestic violence, and (3) emotion-based action competence in the disclosure of domestic violence. The main findings are discussed considering the theoretical background and relevant research. Based on the main findings in this study, it becomes clear that the implementation quality to a large extent is dependent on the implementation drivers in the municipality. It is also revealed that the employees in the municipality have acquired knowledge of action competence through the action plan, because it highlights the thematic. However, the action competence is very emotion-based, which may be an obstacle for the child’s best. Considering NOU 2017:12 Betray and betrayal, the main findings in this study may highlight the need for further focus on developing knowledge with the employees in Norwegian municipalities.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectSpesialpedagogikknb_NO
dc.titleIngen grunn til å ikke handle - kunnskap og kompetanse til å avdekke vold i nære relasjoner - En kvalitativ studie om implementering av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner som forebyggende tiltak, og barnehageansattes opplevelse av dennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel