Show simple item record

dc.contributor.advisorTveit, Arne
dc.contributor.advisorMoen, Torill
dc.contributor.authorLein, Tove-Karin
dc.date.accessioned2019-03-11T14:39:24Z
dc.date.available2019-03-11T14:39:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2589623
dc.description.abstractTverrfaglig samarbeid kan være krevende, men når man får det til å fungere godt, vil det samlede tilbudet til barnet/ungdommen oppleves bedre koordinert, og være mer tilpasset den enkelte. For å sikre god kvalitet i det tverrfaglige samarbeidet, utarbeidet Rissa kommune «Sjekkliste for Det Gode Samarbeidet», og denne ble ferdigstilt og introdusert i alle enheter og avdelinger høsten 2016. Formålet med oppgaven min er å belyse noen erfaringer ulike fagfolk i kommunen har gjort seg ved bruk av denne sjekklista. For å få svar på problemstillingen min, valgte jeg å bruke kvalitativ metode, der jeg intervjuet tre personer fra ulike enheter i kommunen. Gjennom analysen av datamaterialet fant jeg tre hovedkategorier: 1: Sjekklista styrker kvaliteten i det tverrfaglige samarbeidet, 2: Sjekklista som et verktøy, og 3: Sjekklista og relasjonen mellom hjelpeapparatet og familien. Mine funn er at deltakerne opplever at «Sjekkliste for Det Gode Samarbeidet», heretter kalt sjekklista, kan bidra til å sikre god kvalitet, og at den kan fungere som et godt verktøy, i det tverrfaglige samarbeidet. Alle deltakerne var opptatt av viktigheten av en god relasjon mellom hjelpeapparatet og familien. De opplevde at sjekklista som verktøy kanskje ikke i stor nok grad har fokus på dette. Når deltakerne snakker om kvalitet i det tverrfaglige samarbeidet, bruker de ord som åpenhet, tillit, respekt, toleranse, raushet og kommunikasjon. Disse er tett knyttet til relasjonskompetanse. Begrepet relasjonskompetanse er behandlet i teoridelen, og vil også bli trukket inn i analysedelen. Deltakerne trekker i tillegg fram dette med avklaringer rundt roller og ansvarsområder som viktig, og to av dem nevner ulikhet i maktforhold som utfordrende. Det siste kvalitetsaspektet som ble trukket fram er læring og kompetanseheving gjennom samarbeidet. Alle informantene ser ut til å trekke fram betydningen av å ha et verktøy når man står i krevende og sammensatte saker, og at det er godt å kunne si «slik jobber vi her.» Når det gjelder relasjonen mellom hjelpeapparatet og familien er det begrepene myndiggjøring, eller empowerment, og tillit som går igjen, i tillegg til viktigheten av hjelperens relasjonskompetanse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectRådgivingsvitenskapnb_NO
dc.title''Det beste for familien er at vi er samkjørte'' - En kvalitativ studie om hvordan ulike fagpersoner i en kommune opplever bruken av «Sjekkliste for Det Gode Samarbeidet»nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record