Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAambakk, Mai Britt
dc.contributor.authorEide, Vibeke Hjelmeseth
dc.coverage.spatialNorway, Møre og Romsdalnb_NO
dc.date.accessioned2019-02-18T12:29:44Z
dc.date.available2019-02-18T12:29:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585948
dc.description.abstractHensikt: Føremålet med denne studia er å auke mine kunnskapar om korleis eg som sjukepleiar kan legge til rette for god palliativ omsorg til kreftpasientar som vel å døy i heimen. Metode: Eit systematisk litteraturstudie blei gjennomført for å identifisere, kvalitetssikre og analysere forsking om det aktuelle temaet. Åtte kvalitative forskingsartiklar blei plukka ut gjennom eit systematisk litteratursøk. Dei inkluderte artiklane vart funne gjennom databasane British nursing index, CINAHL, Swemed+ og Sykepleien.no. Resultat: Sjukepleiarane meiner at fleire faktorar må vere til stades for å kunne leggje til rette for god palliativ omsorg. Faktorane som må vere til stades er ein god relasjon mellom pasient og sjukepleiar. Ein god relasjon er med på å skape tryggleik og betre kommunikasjon med pasienten. Ein må lindre symptom i heile si breidd, og ein må ha eit godt samarbeid med pårørande. Ein må også ha god fagleg kompetanse. Konklusjon: Funna i dette litteraturstudiet viser at desse faktorane heng tett saman og påverkar kvarandre. Fleire av desse faktorane må hevast for å betre den palliative pleia. Sjukepleiarane ynskjer blant anna meir kompetanse på fagfeltet og betre bemanning.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectPalliativ pleienb_NO
dc.subjectKreftpasienternb_NO
dc.subjectHjemmetnb_NO
dc.subjectSykepleiernb_NO
dc.titlePalliativ omsorg til kreftpasientar i heimennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel