Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRoald, Gunhild Marie
dc.contributor.authorNystuen, Elin Pedersen
dc.date.accessioned2018-11-23T11:50:31Z
dc.date.available2018-11-23T11:50:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2574566
dc.description.abstractDenne oppgaven ser nærmere på hva kroppsøvingslærere i videregående skole og ungdomsskolen opplever som viktig i møte med umotiverte elever. Oppgaven søker å belyse problematikken ut fra et lærerperspektiv, hvor problemstillingen studien ble konstruert rundt lyder som følger: «Hva opplever lærere som viktig i møte med umotiverte elever i kroppsøving?». For å belyse problemstillingen ble det gjennomført tre kvalitative intervjuer med tre kroppsøvingslærere – to fra videregående skole og en fra ungdomsskolen. På bakgrunn av analysen av datamaterialet ble funnene fra intervjuene delt inn i tre hovedkategorier: (1) Tilpasset undervisning for deltakelse og mestring, (2) Lærer-elev-kommunikasjon, og (3) Lærer-elev-relasjon. Kategoriene har jeg drøftet med bakgrunn i problemstillingen, og opp mot aktuell teori og tidligere forskning knyttet til mangel på motivasjon i kroppsøving spesielt og skole generelt. Den teoretiske rammen oppgaven tar for seg faller i stor grad inn under eksistensialistisk-humanistisk rådgivingsteori, med vekt på Rogers’ personsentrert teori og Miller & Rollnicks motiverende intervju. Motivasjonsteoriene som blir presentert konstrueres hovedsakelig rundt Banduras teori om mestringsforventning og Wigfield, Tonks & Klaudas teori om verdier. Studiens funn indikerer at lærere opplever deres relasjon til de umotiverte elevene som svært viktig med tanke på fremtidig deltakelse og motivasjon for kroppsøvingsfaget, hvor kvaliteter som tillit, forståelse og aksept fremstår som sentrale. Lærerne i studien retter også fokus mot kommunikasjonen med elevene, hvor det å kommunisere tydelige forventninger og elevenes positive kvaliteter fremstår som forsøk på å motivere de umotiverte. Tilpasset undervisning utgjør også et stort fokus hos lærerne, men studien indikerer at en vellykket tilpasset undervisning påvirkes både av kommunikasjonen og relasjonen mellom lærer og elev.nb_NO
dc.description.abstract- This paper will examine what physical education teachers in high school and secondary school experience as important factors when facing unmotivated students. The paper seeks to highlight the problem from a teacher perspective, and the research question sounds as follows: “What does teachers experience as important when facing unmotivated students in physical education?” Three qualitative interviews with three physical education teachers – two teachers from high school and one teacher from secondary school – have been conducted. Based on the analysis of the empirical material the findings have been divided into three main categories: (1) Adapted teaching for participation and mastery, (2) Teacher-student-communication, and (3) Teacher-student-relationship. The categories have been discussed based on the research question, in relation to relevant theory and existing research on motivation in physical education particularly and in school in general. The theoretical framework of the thesis draws largely on the existential-humanistic counselling theory, with great emphasis on Rogers’ person-centered theory and Miller & Rollnicks motivational interviewing. The motivation theories presented are mainly connected to Banduras theory of self-efficacy and Wigfield, Tonks & Klaudas theory of values. This study’s findings indicate that the teachers experience their relationship with the unmotivated students as being particularly important in terms of future participation and motivation in physical education, where qualities such as trust, understanding and accept appears to be crucial. The teachers also focus on the communication with the students, where communicating clear expectations and explicitly emphasizing the students’ positive qualities appears to be important in their attempt to motivate the unmotivated. Adapted teaching also constitutes a major focus among the teachers, and the study indicates that a successful adapted teaching is affected by both the communication and relationship between the teacher and the student.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectRådgivingsvitenskapnb_NO
dc.title''Man må lære dem å kjenne før man finner noe som fungerer'' - En kvalitativ studie om læreres opplevelse i møte med umotiverte elever i kroppsøvingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel