Show simple item record

dc.contributor.authorTveitnes, Kristine
dc.date.accessioned2018-11-20T08:58:33Z
dc.date.available2018-11-20T08:58:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573864
dc.description.abstractIntroduksjon: Denne bacheloroppgaven handler om sykepleiers møte med ungdom i rollen som pårørende, når mor eller far blir diagnostisert med kreft. Når en forelder blir syk, vil det ramme hele familien. Oppgaven fokuserer på akuttfasen, og hvordan sykepleier kan bidra for at ungdom skal få ivaretatt sine psykologiske behov i den tiden. Kommunikasjon er et viktig redskap for sykepleier i møte med pårørende, og kan være nøkkelen for å ivareta de psykologiske behovene. Jeg har i praksis sett at det å ivareta ungdom som pårørende er utfordrende, noe forskning også viser. Målet med oppgaven er derfor å belyse hva som er viktig for ungdom som pårørende, og hvordan man som sykepleier kan bidra til å mestre situasjonen. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier ivareta ungdoms psykologiske behov, når en forelder blir diagnostisert med kreft?» Metode: Oppgaven er basert på et litteraturstudium, der det er brukt pensumlitteratur, annen faglitterat, nyere forskning og erfaringsbasert kunnskap. Det presenteres 7 forskningsartikler og en review artikkel som bygger på funn fra 54 tidligere studier. Forskningen er funnet ved systematisk søk i Oria, Cinahl, SveMed+, PubMed og Google Scholar. Konklusjon: Som sykepleier kan man bruke kommunikasjon for å ivareta ungdom som pårørende. Sykepleier må da innta rollen som rådgiver, støtte og avlastning for foreldre. Ovenfor ungdom er det viktig å skape en relasjon for å kunne vise omsorg og god kommunikasjon, som bidrar til å ivareta de psykologiske behovene. Det er vanskelig å komme med konkrete tiltak, men det er viktig å ha kunnskap om lovverk og retningslinjer. Det viktigste for ungdommen er at man som sykepleier viser støtte, gir informasjon og lytter.nb_NO
dc.description.sponsorshipTitle: To be an adolescent when your parent is diagnosed with cancer Introduction: This bachelor assignment is about nurses meeting with adolescents as next of kin, when a mother or father is diagnosed with cancer. When a parent gets ill, it will affect the entire family. This task focuses on the acute phase and how nurses can help young people to take care of their psychological needs at the time. Communication is an important tool for nurses when meeting relatives, and can be the key to their psychological needs. I have in practice seen that youth as relatives are challenging, something the research also shows. The aim of the task is therefore to elucidate what is important for the youth as next of kin, and how a nurse can help youth cope with situations like these. Method: The assignment is based on a literature study that has used curriculum literature, other specialized literature, recent research and experience-based knowledge. It presents seven research articles and a review article based on findings from 54 previous studies. The research is found by systematic search in Oria, Cinahl, SveMed +, PubMed and Google Scholar. Conclusion: As a nurse, communication can be used to take care of adolescents when a parent is diagnosed with cancer. Nurses must act as counselors, support and reliever for parents. Considering the youth is it important to take care of the psychological needs of the youth, it is important to establish a relationship, to show concern for them and have good communication. It is difficult to come up with concrete measures, but it is important to have knowledge about legislation and guidelines. The most important thing for the youth is with that the nurse shows support, gives information and listening to them.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleÅ være ungdom når mor eller far blir diagnostisert med kreftnb_NO
dc.title.alternativeTo be an adolescent when your parent is diagnosed with cancernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiSykepleievitenskapnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record