Show simple item record

dc.contributor.advisorSæteren, Anne-Lise
dc.contributor.authorLeiknes Blomli, Lise
dc.date.accessioned2018-11-20T08:13:39Z
dc.date.available2018-11-20T08:13:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573757
dc.description.abstractTittel: “Alle skal være med”. En kvalitativ studie om inkludering av elever med særskilte behov. Inkludering og spesialundervisning er to begreper som ofte i dukker opp i forbindelse med opplæringen av barn og unge. Temaet er ofte debattert, omtalt og forsket på. Senest i april 2018 overleverte Nordahl og Ekspertutvalget for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging sin rapport “Inkluderende fellesskap for barn og unge” til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Rapporten konkluderer med at det spesialpedagogiske tilbudet, slik det fungerer i dag, er for dårlig. Den ferske rapporten gjør det ekstra interessant å avslutte en masteroppgave nettopp innenfor dette temaet i disse dager. Problemstilling og metode Som jeg har vært inne på har denne oppgaven en problemstilling knyttet til både inkludering og spesialundervisning. Problemstillingen lyder som følger: Hvordan og hvorfor lykkes en skole med tilrettelegging for inkludering av elever med spesielle behov? Videre valgte jeg å avgrense oppgaven ved å å støtte meg på Moens (2008) fem prinsipper for inkludering; Tilhørighet, mestring, samhørighet, involvering og læring. Jeg brukte disse som utgangspunkt og hjelp til å avgrense hva jeg la i begrepene inkludering og inkluderende opplæring. Videre valgte jeg på bakgrunn av dette kvalitativ metode og jeg benyttet både observasjon og intervju som verktøy. Jeg var heldig og fant en egnet informant som sa seg villig til å stille opp på den skolen jeg ønsket å forske på. Skolen ble valgt på bakgrunn av sitt gode omdømme i forhold til inkluderingsarbeid. Teoridelen belyser ulike begrep som er aktuelle for studien. Innenfor spesialundervisning er mye teori hentet fra forskningen til Nordahl, samt Skaalvik og Skaalvik. Det refereres til blant annet Arneberg og Overland og Moen i forhold til inkludering. I forhold til voksenrollen ser jeg nærmere på både Holland og Mitchell. Vygotskys teori om den proksimale utviklingssonen nevnes i forhold til mestring og motivasjon. I Resultater Jeg gjennomførte observasjon og intervju på den skolen jeg ønsket å studere. Resultatene fra disse to ble transkribert, analysert og sammenlignet. Det som ble sagt i intervju sammenfalt i stor grad med det jeg observerte på skolen. Det virker å være samsvar mellom holdninger og verdier og det skolen gjør på praksisfeltet. Skolen har gjort, og gjør, mye bra i forhold til inkludering av elever med særskilte behov. Hele kollegiet virker å stå samlet om klare retningslinjer for hvordan de skal jobbe. Tiltak som benyttes har god effekt og mye av det som gjøres får god støtte fra forskning. Min informant påpeker også at «alt vi gjør er forskningsbasert». Holdninger hos de voksne fremstår som et sentralt og meget interessant funn. Det samme gjør ressursbruk og måten skolen har løst dette på ved å opprette et ressursteam. Jeg vil også trekke frem fokus på god, ordinær undervisning som et sentralt funn i oppgaven.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectErfaringsbasert master i spesialpedagogikknb_NO
dc.titleAlle skal være med - en kvalitativ studie om inkludering av elever med særskilte behovnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record