Show simple item record

dc.contributor.advisorRokkones, Klara
dc.contributor.advisorHansen, Kari
dc.contributor.authorSkåren, Bente Fjerdingsøy
dc.contributor.authorLøken, Eli
dc.date.accessioned2018-10-24T12:24:11Z
dc.date.available2018-10-24T12:24:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2569344
dc.description.abstractHensikten med vår studie har vært å få innsikt i hvordan prosjekt til fordypning (PTF) og arbeidspraksis bidrar til at elever på Vg2 helsearbeiderfag får utviklet relevant yrkeskompetanse. Prosjekt til fordypning er et stort fag. Læreplanforskriften legger opp til at elevene skal få erfaringer med arbeidspraksis i bedrift. Våre elever har vært ute i arbeidspraksis i helsevirksomheter, over to perioder på tre-fire uker, i løpet av skoleåret. Vi hadde ambisjoner om at studien skulle gi oss en innsikt som vi, våre lærerkollegaer og skoleledelse kunne dra nytte av og bruke knyttet til opplæring og undervisning av elevene på Vg 2 helsearbeiderfag. Med utgangspunkt i temaet kom vi fram til følgende problemstilling for å belyse dette: Hvilke erfaringer fra PTF kan bidra til utvikling av relevant yrkeskompetanse hos elever på Vg2 helsearbeiderfag. Vi ønsket å tydeliggjøre det under arbeidet med studien gjennom følgende to forskningsspørsmål: 1) Hvordan opplever elevene å være ute i praksis? 2) Hva vektlegger veilederne for at elevene skal utvikle relevant yrkeskompetanse? Problemstillingen har vi belyst ved å benytte en kvalitativ metode med en fenomenologisk tilnærming. Innhenting av data har foregått gjennom semistrukturerte intervjuer med intervjuguide. Vi har vært to lærere som har arbeidet med studien og vi har intervjuet 5 informanter hver. Informantgruppen har bestått av 6 elever og 4 praksisveiledere. Intervjuene ga oss et rikholdig empirisk materiale, som vi etter transkribering kodet og kategoriserte inn i fem hovedkategorier: Fellesskap, Praksis, Sammenheng teori og praksis, Inkludering og medbestemmelse, samt Veiledning og vurdering. Vi har analysert funnene opp mot teori og styringsdokumenter og drøftet dem videre opp mot vår problemstilling og forskningsspørsmål. De mest sentrale funnene som kom fram under studien var at praksis gir elevene ferdighetstrening, og en dypere forståelse av fagspesifikk teori i helsearbeiderfaget. De får overblikk og forståelse for egne og andre sine oppgaver og roller, samt trening i å samarbeide, og utvikling av faglig identitet. Elevene får nyttig veiledning underveis, samtidig som vi ser et behov for mer avsatt tid til refleksjon. Trygghet og inkludering fremkommer som viktig for at elevene skal delta aktivt og få adgang til læring. Vi ser at praksisfeltet har fokus på oppgaver foran kompetansemål som utgangspunkt for læring, og et behov for å ha tettere dialog med skolen vedrørende elevenes kompetansenivå. Vi ser også at praksisfeltet på flere områder ofte ligger foran skolen i utvikling, skolen trenger med dette tettere samarbeid med praksisfeltet.nb_NO
dc.description.abstractThe purpose of our study was to gain insight into how The In-depth Study Project (PTF) and work practices contribute to pupils in Training programs for healthcare assistants Vg2, develops relevant vocational qualifications. The In-depth Study Project is a huge subject. Curriculum Regulations stipulates that students should gain experience with working practices in a business. Our students have been training in health establishments, over two periods of three to four weeks, during the school year. The goal of the study was to gain insight that our teacher colleagues and school management could take advantage of in the training and education of students in Training programs for healthcare assistants Vg2. Based on the topic, we arrived at the following problem to illustrate this: What experiences from PTF can contribute to the development of relevant professional skills of pupils in Training programs for healthcare assistants Vg2. To clarify this during the study the following two research questions were formulated: 1) How do the students experience their period of practical training? 2) What does mentors emphasize in order to have the students develop the relevant professional skills? The method used in the study has been a qualitative method with a phenomenological approach. Collecting data has been conducted through semi-structured interviews with common interview guide lines. We have been two teachers assigned who have worked on the study and interviewed 5 informants each. The informant group consisted of 6 students and 4 practice supervisors. The interviews gave us a rich empirical material, which after transcribing and coded were categorized into five main categories: community, practice, Connection between theory and practice, inclusion and participation, as well as supervision and assessment. We have analyzed the findings with the theory and policy documents and discussed them further towards our problem and research questions. The key findings that emerged during the study was that the practice gives students useful skills and deeper understanding of subject-specific theory in Training programs for healthcare assistants. They get an overview and understanding of their own and others' responsibilities and roles, as well as cooperation and the development of a professional identity. They recieve useful guidance during the work, while we see the need for more time for reflection. Confidence emerges as important factor for students to actively participate in their learning. Finally, we see that the workplace is focused on daily tasks ahead of benchmarks and the need for closer dialogue with schools regarding students' level of competence. The places where the students have their practice, often use more developed techniques and technology than the schools teach their students, of this course good cooperation between them will be important.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titlePraksisopplæring i arbeidslivet - Erfaringer for utvikling av relevant yrkeskompetanse på veg mot helsefagarbeidernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record