Show simple item record

dc.contributor.advisorNytrø, Oysteinnb_NO
dc.contributor.authorWoll, Rannveignb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:39:30Z
dc.date.available2014-12-19T13:39:30Z
dc.date.created2013-04-15nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier616123nb_NO
dc.identifierntnudaim:8762nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/253125
dc.description.abstractBAKGRUNN: Pågående nasjonale prosjekter har mål om økt kunnskapsgrunnlag for å oppnå bedre kvalitet på behandlingstjenester i helsevesenet og for mer helhetlige pasientforløp. Dette skal oppnås gjennom forbedring av datagrunnlag og datakvalitet. Norsk pasientregister (NPR) er et viktig element i arbeidet, og kvaliteten på dataene i NPR og de pasientadministrative systemene (PAS) som rapporterer til NPR vil være av avgjørende betydning. Okt samhandling i helsetjenesten og bedre understøttelse av pasientforløp er også et fokus i Samhandlingsreformen. MÅLSETNING: Å undersøke hvilke data i PAS og NPR som kan knytte rekken av hendelser i et pasientforløp sammen. Å undersøke samsvar og vurdere kvaliteten i noen utvalgte data som overføres fra PAS til NPR. Data skal vurderes i forhold til korrekthet, kompletthet, konsistens og troverdighet. Undersøkelsene skal lede fram til anbefalinger for en framtidig forløpsmodell. METODE: 495 akuttinnleggelser over en periode på 15 dager utgjorde pasientutvalget. For disse ble innleggelser (518/532), polikliniske kontakter (485/527) og henvisningsperioder (1117/873) hentet og anonymisert, fra hhv PAS og NPR. Utvalgte data ble sammenstilt på ulike måter, sammenlignet mellom PAS og NPR og kvaliteten ble vurdert. For én pasient ble alle data analysert mht forløp. RESULTAT: Henvisningsperioder var ikke komplette, her manglet attributtene ”henvist fra tjeneste”, ”henvist til tjeneste” og ”henvist til institusjon ID” i hele NPR datasettet. Episodedata (innleggelser og polikliniske kontakter), manglet verdi i svært liten grad. En ubetydelig andel ukorrekte data ble funnet. Vurdering av konsistens ble komplisert pga ulike datamodeller for innleggelser og polikliniske kontakter i PAS. Det finnes ikke datagrunnlag i PAS for alle attributter som skal rapporteres til NPR. Noe inkonsistens ble funnet mellom PAS og NPR, og internt i PAS. Sammenlignet med andre studier ble det vurdert som ikke troverdig at pasienten i hhv 99 % og 80 % av innleggelsene har ankommet fra bosted. En pasient med 13 episoder (hvorav 1 innleggelse) og 9 henvisningsperioder (hvorav 3 åpne) ble analysert med hensyn til forløp. Henvisningsperiodene var knyttet til 3 kliniske fagområder. Hvor pasienten ”kom fra”, ble ”sendt til” og overføring av behandlingsansvar framkom ikke i dataene. KONKLUSJON: Flere attributter i PAS og NPR inneholder data som gir informasjon om forløp, men inneholder ikke data som gir konsistent informasjon fra innleggelser, polikliniske kontakter og henvisningsperioder. Flere spørsmål om forløp må avklares for å kunne beskrive en modell. Entydige definisjoner og begrepsavklaringer er nødvendig. Ifølge definisjonen skal en henvisningsperiode gjelde en og samme lidelse. Hva er en lidelse? Hva er knytningen mellom helseproblem, lidelse, fagområde og henvisningsperiode?nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO
dc.titleFinnes forløp i helsedata?: En undersøkelse av innhold, samsvar og datakvalitet for et pasientadministrativt system og Norsk pasientregister, med fokus på forløpsrelaterte hendelser.nb_NO
dc.title.alternativeDo trajectories exist in health data?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber181nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record