Show simple item record

dc.contributor.advisorStenseng, Frode
dc.contributor.authorBjerkan, Ingrid
dc.date.accessioned2018-05-25T08:29:39Z
dc.date.available2018-05-25T08:29:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2499192
dc.description.abstractEn økende oppmerksomhet på psykisk helse har gjort området til et ansvar for hele samfunnet. En god psykisk helse er grunnleggende for et hvert menneske - avgjørende for velvære og livskvalitet. Psykiske helseplager er imidlertid en betydelig utfordring, og angst er blant den vansken med hyppigst forekomst hos barn og unge (Folkehelseinstituttet, 2015; Heiervang et al., 2007; Wichstrøm et al., 2012). I skolen vil særlig den sosiale angsten og engsteligheten kunne begrense barnets muligheter til å få utnyttet sitt fulle potensial slik at barnet risikerer å gå glipp av de mange verdifulle ingrediensene skolen har å by på. Læreren er en nøkkelressurs i det psykisk helsefremmende arbeidet i skolen og kan legge til rette for gode betingelser slik at eleven kan høste godt av disse. Formålet med studien er å oppnå innsikt i og forståelse for ulike dimensjoner ved pedagogers arbeid med å fremme utvikling av god psykisk helse og fungering hos barn som strever med angstrelaterte vansker. Det valgte temaet vil belyses gjennom følgende problemstilling: «Hva vektlegger pedagoger for å fremme psykisk helse og god fungering hos elever med sosial engstelse og angst, og hvordan opplever pedagoger å ha kompetanse til å møte elever som strever med slike utfordringer?» Studien benytter en kvalitativ forskningstilnærming der studiens empiri bygger på to fokusgruppeintervjuer med 9 pedagoger fra to ulike skoler og fra ulike klasser på barnetrinnet. Pedagogenes refleksjoner, erfaringer, diskusjoner og opplevelser danner grunnlaget for analyse og tolkning og videre drøfting i lys av studiens teoretiske rammeverk. Mine funn viser at samtlige pedagoger har erfaring med slike utfordringer hos elever. Det som tydeligst fremkommer i min undersøkelse er deres vektlegging av det relasjonelle aspektet i møte med elever som opplever sosial engstelse og angst. Lærerne gir flere beskrivelser av tegn på angst, sosial angst og engstelse og hvordan dette kan innvirke på barnets skolehverdag. Funn peker også på hvilke konsekvenser pedagogene opplever at slike vansker kan ha for elevens vekst og utvikling. Dette til tross uttrykker samtlige pedagoger at de opplever å ikke ha den tilstrekkelige kompetansen i møte med slike utfordringer. Pedagogene ser behovet for økt oppmerksomhet på psykisk helse, kompetanseheving og tilføring av ny kunnskap, selv om de også uttrykker et ønske om å holde fast ved sine kjerneoppgaver i skolen som er undervisning og læring. Funn viser at lærerne er opptatt av å tilpasse læringsmiljø og undervisning i trygge og omsorgsfulle rammer med ønske og mål om at enhver elev skal blomstre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title''Å våge å være'' - Psykisk helse hos barn som opplever sosial engstelse og angst - en fokusgruppestudie blant lærere på barnetrinnetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record