Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRyste, Torill Osvik
dc.contributor.authorKile, Solveig Berg
dc.contributor.authorBank, Karoline
dc.date.accessioned2017-10-25T13:01:43Z
dc.date.available2017-10-25T13:01:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2462143
dc.description.abstractBakgrunn: Brystkreft er den kreftformen som forekommer hyppigst blant kvinner i Norge. Omtrent hver 11. norske kvinner over 20 år blir rammet, men forekomsten er høyest hos kvinner over 50 år. Risikoen for å få brystkreft vil være omtrent 10% med dagens utvikling. Kirurgisk behandling foregår i dag ofte på dagkirurgisk avdeling, og sykehusoppholdet er kortvarig. Det er viktig med individuelt tilpasset informasjon og veiledning i møte med disse kvinnene. Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å belyse kvinners erfaringer etter å ha gjennomgått kirurgisk behandling av cancer mammae. Metode: Oppgaven er utarbeidet som en systematisk litteraturstudie. Oppgaven omfatter syv kvalitative og én kvantitativ artikkel. Resultat: I møte med helsevesenet opplever noen kvinner manglende kontinuitet og informasjon, mens andre opplever at helsepersonell var til god støtte for dem i behandlingsforløpet. Det å ha gjennomgått behandling påvirker kvinnene psykososialt. Kvinner skildrer erfaringer i forhold til selvbilde, frykt for tilbakefall av sykdom, og sosial støtte. Kvinnene har symptomer og bivirkninger i ettertid som oppleves belastende. Konklusjon: Resultatet i denne systematiske litteraturstudien viser at møtet med helsevesenet, og opplevelsen av kommunikasjon og kontinuitet, spiller inn på hvordan kvinner opplever behandlingsforløpet og sykdomsprosessen. Kvinner opplever å få brystkreft som altoppslukende, og det er av stor betydning å ha god støtte i familie, venner, kolleger og helsepersonell. Etter behandling har kvinnene mange symptomer og bivirkninger som kan være problematiske, og noen opplever vanskeligheter grunnet dette.nb_NO
dc.description.abstractBackground: Breast cancer is the most common form of cancer among Norwegian women. Approximately every 11th Norwegian women over 20 years are affected, but the occurance is most frequent in women over 50 years. Continuing today's development, the risk of getting breast cancer is close to 10%. Surgical treatment often takes place as outpatient surgery, and the hospital stay is short. It’s important with individually adapted information and guidance for these women. Aim: The purpose of this bachelor thesis was to illuminate women's experiences after having undergone surgical treatment of cancer mammae. Method: The thesis has been compiled as a systematic literature review. The thesis includes seven qualitative and one quantitative article. Results: In the encounter with health care services, some women experience a lack of continuity and information. Others felt the health care professionals were a big support during the treatment process. Having undergone breast cancer treatment affects the women psychosocially. Women tell about changes in their sense of self, fear of relapse of disease, and social support. The women have symptoms and side effects after surgery that are experienced as stressful. Conclusion: The result of this systematic literature review shows that the encounter with the health care service, and the experience of communication and continuity, affects how women experience the course of treatment and the disease process. Women experience breast cancer as all-consuming, and support from family, friends, colleagues and healthcare professionals are important. After treatment, many women have symptoms and side effects that can be problematic, and some experience difficulties due to this.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBrystkreftnb_NO
dc.subjectKreftpasientnb_NO
dc.subjectKirurgisk behandlingnb_NO
dc.subjectCancer mammaenb_NO
dc.titleKvinners erfaringer etter behandling av cancer mammaenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber51nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal