Show simple item record

dc.contributor.advisorTorheim, Henny
dc.contributor.authorGjørven, Tore Andreas Alme
dc.contributor.authorMæhlum, Vegard Grødem
dc.date.accessioned2017-10-25T13:01:21Z
dc.date.available2017-10-25T13:01:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2462138
dc.description.abstractBakgrunn: Angst er en vanlig tilleggslidelse hos pasienter med kols. Helsepersonell som er i kontakt med pasienter med kols må alltid være oppmerksom på dette. Sykepleiere og leger som behandler pasienter med kols er for lite oppmerksomme på at for eksempel symptomer som pustebesvær også kan være et symptom på angst. Hensikt: Vi har selv erfaring med denne pasientgruppen. Vi har møtt på utfordringer rundt angstlidelser hos pasienter med kols og har blitt interessert i å vite hva vi kan gjøre for å hjelpe dem på en hensiktsmessig måte. Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge hvilke muligheter sykepleier har for å hjelpe pasienter med kols til å mestre sin angst. Metode: Vi har i oppgaven gjennomført en systematisk litteraturstudie der vi har brukt 8 forskningsartikler og faglitteratur. Kvalitative og kvantitative studier er benyttet. Resultat: Teori og forskning viser at kognitiv atferdsterapi og lungerehabilitering er tiltak som kan redusere angst hos pasienter med kols. Konklusjon: Kognitiv atferdsterapi har effekt på angst hos pasienter med kols. Denne terapiformen kan bli mer tilgjengelig for denne pasientgruppen ved å blant annet inkludere det i et samfunnsbasert lungerehabiliteringsprogram. Sykepleiere kan ta kurs for å anvende det. Lungerehabilitering med fysisk trening har effekt, men symptomer har vist seg å falle tilbake noen måneder etterpå. Self-efficacy har innflytelse på hvorvidt pasienten kan gjennomføre aktiviteter som fører til mestring av angst.nb_NO
dc.description.abstractBackground: Anxiety is a common additional disorder in patients with copd. Healthcare professionals who are in contact with patients with copd should always be aware of this. Nurses and doctors who treat patients with copd are not always aware that symptoms such as breathing difficulties can also be a symptom of anxiety. Aim: We have experienced this group of patients in practice. We have faced challenges of anxiety disorders in patients with copd and have been interested in knowing what we can do to help them in an appropriate way. The purpose of this assignment is to map out the possibilities nurses have to help patients with copd to cope with their anxiety. Method: We have conducted a systematic literature study in which we have used 8 research articles and literature. Qualitative and quantitative studies have been used. Results: Theory and research show that cognitive behavioral therapy and pulmonary rehabilitation are interventions that can reduce anxiety in patients with copd. Conclusion: Cognitive behavioral therapy has a positive effect on anxiety in patients with copd. This therapy form could be more accessible to these patients by including it in a community-based pulmonary rehabilitation program. Nurses can take courses to use it. Pulmonary rehabilitation has effect, but symptoms have been shown to fall back a few months afterwards. Self-efficacy has an influence on whether the patient can perform activities that lead to anxiety management.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectAngstnb_NO
dc.subjectKOLSnb_NO
dc.subjectPasienternb_NO
dc.subjectSykepleiernb_NO
dc.titleKols, mestring og angstnb_NO
dc.title.alternativeCopd, coping and anxietynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal