Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHunstad, Ingunn Klauset
dc.contributor.advisorKongshaug, Arnhild
dc.contributor.authorSætre, Victoria
dc.contributor.authorBorgen, Ann Kristin
dc.date.accessioned2017-10-24T13:21:23Z
dc.date.available2017-10-24T13:21:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2461901
dc.description.abstractBakgrunn: Barn som pårørende til psykisk syke foresatte ble valgt som tema da det er anslått at antall barn i Norge som har foreldre med psykiske lidelser er 410 000, eller 37,3% barn mellom 0-18 år. Hensikt: Hensikten med litteraturstudien er å få innsikt i hvordan sykepleier kan ivareta barn som pårørende, der en forelder har en psykisk lidelse. Metode: Bacheloroppgaven er en systematisk litteraturstudie. Det er blitt inkludert åtte nyere forskningsstudier som er analysert. Relevante funn ble brukt for å finne svar på oppgavens problemstilling. Studiene som er inkludert i oppgaven er funnet gjennom søk i databasene CinahlComplete, SveMed+ og Medline. Oppslagsverket Oria ble brukt for åpent søk. Resultat: Funnene i denne litteraturstudien viser at det er behov for bedre rutiner for identifisering av barna. Det viser seg at barna trenger alderstilpasset informasjon om psykiske lidelser. Det er samtidig behov for et tverrfaglig samarbeid for å ivareta barn som pårørende. Konklusjon: Alderstilpasset informasjon til barna og tverrfaglig samarbeid, kan bidra til å ivareta barn som pårørende. Det er derimot en utfordring at sykepleiere ikke alltid har nok kunnskap om barn som pårørende, og andre fagpersoner innenfor helsetjenesten sine oppgaver.nb_NO
dc.description.abstractBackground: Children as next of kin of parents with mental disorders was chosen as the subject where it is estimated that in Norway there are 410 000 children, or 37,3% of the children between 0-18 years of age who has a parent with a mental disorder. Purpose: The purpose of this study is to gain an insight into how nurses can Method: This literature study was done as a systematic literature search. There were included eight newer studies which is analysed. Relevant findings were used to find answers for the study’s chosen topic. The studies included in this study were found searching through the databases CinahlComplete, SveMed+ and Medline. Oria was also used for open searches. Results: The findings in this study show that there are needs for better routines to identify the children. It shows that the children need age appropriate information about mental disorders. There is also a need for interdisciplinary collaboration to look after the children as next of kin. Conclusion: Age appropriate information for the children and interdisciplinary collaboration can contribute to taking care of the children as next of kin. However there is a challenge where nurses do not always have enough knowledge about children as next of kin, and other professionals’ area in the health industry.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectPårørende : barnnb_NO
dc.subjectPsykisk lidelsenb_NO
dc.subjectForeldrenb_NO
dc.subjectKommunikasjonnb_NO
dc.titleBarn som pårørende til foreldre med en psykisk lidelsenb_NO
dc.title.alternativeChildren who are next of kin of parents with a mental disordernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal