Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRyste, Torill Osvik
dc.contributor.advisorMolnes, Sven Inge
dc.contributor.authorKvamme, Eilen
dc.contributor.authorGarli, Malene Skutvik
dc.date.accessioned2017-10-24T10:50:59Z
dc.date.available2017-10-24T10:50:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2461734
dc.description.abstractHensikt: Oppgaven har til hensikten å belyse hvordan pasienter med en MRSA-infeksjon erfarer isolering i sykehus. Dette for å oppnå økt kunnskap blant helsepersonell, slik at de på en bedre måte kan tilrettelegge for at pasientene skal erfare isolering som noe positivt. Metode: En systematisk litteraturstudie inspirert av Evans (2002), basert på åtte forskningsartikler. Resultat: Resultatene viser at pasientene hadde ulike erfaringer knyttet til det å være isolert, men at de negative gjerne var dominerende. Mange erfarte humørforandringer i form av irritasjon, sinne, angst og depresjon, mens andre syntes ikke isoleringen påvirket humøret. For noen var følelsen av å være innesperret eller fengslet sterk, mens andre likte stillheten og privatlivet isoleringen medførte. Flertallet av pasientene opplevde at informasjonsbehovet deres ikke ble dekket, og trodde dette hadde sammenheng med manglende kunnskap blant helsepersonell. Konklusjon: Det kan virke som at helsepersonell har for lite kunnskap om isolering og isoleringsregimer, og for dårlig innsikt i pasientenes erfaringer av å være isolert. For at pasienter i fremtiden skal kunne ha så gode erfaringer som mulig knyttet til isolering må helsepersonellets kompetanse styrkes. Målet med isoleringen bør være å bedre pasientens fysiske helse, uten at det skal gå utover dens mentale helse.nb_NO
dc.description.abstractAim: The purpose of the assignment is to illuminate how patients with an MRSA infection experience isolation in hospitals. This in order to achieve increased knowledge among health professionals, so that they better can arrange for patients to experience the isolation as something positive. Method: A systematic literature study inspired by Evans (2002), based on eight research articles. Results: The results shows that patients had different experiences related to being isolated, but that the negative were often dominant. Many experienced mood changes in the form of irritation, anger, anxiety and depression, while others did not think the isolation affected their mood. For some, the feeling of being confined or imprisoned was strong, while others liked the silence and privacy of the isolation. The majority experienced that their information needs were not covered, and thought this was because the nurses did not have enough knowledge. Conclusion: It may appear that health professionals have insufficient knowledge about isolation and isolation regimes, and too poor insight into the patient's experience of being isolated. In order for patients to have as good experiences as possible related to isolation in the future, health professionals competence must be strengthened. The goal of isolation should be to improve the physical health of the patient without compromising its mental health.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectMRSA-infeksjonnb_NO
dc.subjectInfeksjonnb_NO
dc.subjectIsoleringnb_NO
dc.subjectSykehusnb_NO
dc.subjectPasienternb_NO
dc.title"Innenfor fire vegger". Pasienters erfaringer med isolering - en systematisk litteraturstudienb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal