Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTollaksen, Kathrine Vik
dc.date.accessioned2017-09-14T07:09:49Z
dc.date.available2017-09-14T07:09:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454609
dc.description.abstractGjennom samtale med medelever i læringssituasjoner, kan elever oppnå dypere forståelse og innsikt i kunnskap som skal tilegnes (Mercer, 2000). Ved å koble seg mentalt på samtalepartnerne og dele tanker i utforskende samtaler, en prosess Neil Mercer kaller interthinking, kan elever sammen vinne ny innsikt. Interthinking kan styrkes gjennom eksplisitt opplæring. Flere forskere (blant annet Matre, 2000; Mercer, 2000) mener det ligger et uutnyttet læringspotensiale i elevers samtaler. Elever i den norske skolen samtaler mye, men er det mer fokus på at elevene samtaler enn hvordan de samtaler? Vår nasjonale læreplan (Utdanningsdirektoratet, 2006a) bygger på sosiokulturelle læringsteorier som har fokus på at barn lærer i sosialt samspill med andre, og at språk er redskap for tanken. Muntlighet er en grunnleggende ferdighet i alle fag, og norsklæreren har fått et særlig ansvar for å ivareta den systematiske opplæringen i muntlighet (Aksnes, 2016, s. 22). I en ideell undervisning tar man utgangspunkt i det elevene allerede kan, også når det gjelder muntlige ferdigheter. Har lærere nok kunnskap om hvordan elever samtaler? Kan lærere nok om hvordan man skal gi elever systematisk videreopplæring i muntlige ferdigheter, slik at elevene selv kan bli bevisste på læringspotensialet som ligger i samtaler? Med bakgrunn i dette, er oppgavens problemstilling: Hvordan samtaler deltakerne i to lesesirkler på 4. trinnet om en felles lest litterær tekst i en læringssituasjon, der den ene gruppa får opplæring i samtaleverktøy og den andre ikke får det? For å svare på problemstillingen har jeg utført en kvalitativ kasusstudie. Jeg har arrangert to lesesirkler på 4. trinn, hver bestående av fem elever. I løpet av 3-5 økter over en måneds tid, har elevene lest en felles skjønnlitterær tekst, og hatt samtaler om temaer med utgangspunkt i teksten. I tillegg har deltakerne i den ene gruppa blitt introdusert for samtaleverktøy de kunne ta i bruk i boksamtalen. Deltakerne i den andre gruppa fikk ikke denne introduksjonen. Empirien jeg legger til grunn i analysen er videoopptak fra noen av boksamtalene i begge gruppene. Analyse og drøfting av funn fra gruppenes samtaler blir sett i lys av hverandre. Funnene viser at det er grunn til å tro at det å prioritere eksplisitt samtaleundervisning for elever, Studien gir god grunn til å tro at det er god investering for å få elever til å ha utforskende samtaler i læringssituasjoner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Man får prøve nye tanker og man får høre hvor annerledes andre tenker": en kvalitativ studie av samtaler i to lesegrupper på 4. trinnnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel