Show simple item record

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvald
dc.contributor.authorEldevik, Gunlaug Enger
dc.date.accessioned2017-09-01T13:42:32Z
dc.date.available2017-09-01T13:42:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452848
dc.descriptionMasteroppgave i Rådgivingsvitenskapnb_NO
dc.description.abstractFra et humanistisk-eksistensialistisk perspektiv er frihet og valg essensielle faktorer for å utnytte menneskets potensial. Innen rådgivningsfeltet er det et sterkt fokus på å tilrettelegge for at individer skal se flere muligheter og dermed få flere handlingsalternativer i egne liv. Utgangspunktet for denne masteroppgaven er betydningen av valg i ungdommers liv. Det er en tro på at økt forståelse rundt valgprosesser kan muliggjøre en bedre evne til tilrettelegging av dette. Ved å fokusere på forståelse, bidrar denne oppgaven slik til rådgivningsfeltet. Seks intervjupersoner mellom 16 og 17 år har blitt intervjuet om deres erfaringer knyttet til å ta valg og hva som påvirker dem i prosessen frem mot en avgjørelse. Datainnsamlingsmetoden som er brukt i dette prosjektet er kvalitative dybdeintervjuer med en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming. Analysen av det empiriske datamaterialet baserer seg på en temaanalyse og peker ut tre hovedkategorier: 1) Vanskelig å ta valg, 2) Stole på seg selv? og 3) Et større bilde. De mest sentrale funnene fra kategoriene danner utgangspunkt for drøftingen opp mot relevant teori i denne oppgaven. Teorien tar utgangspunkt i en humanistisk-eksistensiell tilnærming og omhandler valgets betydning i våre liv, eksistensiell frihet, rasjonalitet eller intuisjon, relasjonsdimensjoner og betydningen av refleksjon og bevissthet. De sentrale drøftingspunktene innebærer at å ta valg er et krav mennesker må forholde seg til, og at fordi det krever at man må ta ansvar for valgene, er det vanskelig. I tillegg ses det på som et paradoks at ungdommer kreves å ta livsavgjørende valg før de utviklingsmessig er klare for det. Den dynamiske naturen til relasjonsdimensjonene kommer til uttrykk, og det kommer frem at det legges opp til en uavhengig selvstendighet i det individualistiske samfunnet vi lever i. Det drøftes at de beste valgforutsetningene ligger i gjensidighetsdimensjonen. Alle deltakerne spør om støtte i sine valg fra mennesker rundt seg. Dermed oppleves det som nok et paradoks at samfunnet leder til stadig økende individualisering. I praksis finner jeg en mer kombinasjon av rasjonalitet og intuisjon enn det teoretiske skillet som foreskrives. Samtidig utfordres den positive holdningsendringen til usikkerhet i praksis. Bevisstgjøring og refleksjon vektlegges gjennom at en bevisstgjøring om at mennesker skaper sitt liv gjennom valg kan øke mulighetene i livet. Denne prosessen kan en rådgiver potensielt bidra til. Studiens tittel For det er jo mitt valg henviser til et sitat fra en av intervjupersonene som beskriver at det er han som tar sine egne valg. Tittelen på denne oppgaven henviser til erkjennelsen av at ansvaret for valgene våre og det livet de skaper ligger hos hvert individ. Samtidig er noe av det mest sentrale som drøftes gjennom denne oppgaven er at det relasjonelle aspektet ikke bør utelates. Slik finnes det et spenningsfelt mellom disse to aspekten, som denne oppgaven blant annet søker å utforske.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title''For det er jo mitt valg'' : en kvalitativ intervjustudie av hvordan seks ungdommer erfarer å ta valg i sine liv, og hva som påvirker dem frem mot sine avgjørelsernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record