Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKrohn-Holm, Kristian
dc.date.accessioned2017-07-31T10:45:34Z
dc.date.available2017-07-31T10:45:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449554
dc.description.abstractI utviklende markeder, hvor produkter og teknologier har korte livssykluser, anses bruken, organiseringen og skapelsen av kunnskap som et viktig konkurransefortrinn. Et stort antall organisasjoner har derfor en fremtredende interesse av kunnskapsforvaltning, og lansere initiativer, aktiviteter og programmer som kan underbygge dette. Forskning sier derimot at en betydelig andel av slike tiltak vil mislykkes. En av de største utfordringene knyttet til denne problemstillingen er å ”forandre personer adferd” og ”eksistensen av upassende organisasjonskultur”. Denne masteroppgaven har tatt utgangspunkt i problemstillingen med organisasjonskultur, og gjennomført en kvalitativ studie i en av Nordens største finansinstitusjoner. Målet med oppgaven har vært å undersøke hvordan organisasjonskultur påvirker kunnskapsforvaltning igjennom å identifisere ulike kulturelle dimensjoner og analysere samspillet mellom disse. Studien har gjennomført syv fokuserte intervjuer av ansatte i Handelsbanken fra Trondheim og Oslo. Studien har identifisert elleve kulturelle dimensjoner om synes å ha en effekt på kunnskapsforvaltning. Disse dimensjonene representerer positive, negative og ambivalente innvirkninger på ulike kulturelle nivåer. Studien trekker frem hvordan disse påvirker kunnskapsforvaltning individuelt, men konkluderer med at kombinasjonen og sammensetningen av disse er nøkkelen for hvordan organisasjonskulturen i sin helhet påvirker kunnskapsforvaltning. Dette påvises med bakgrunn i at enkelte kulturelle dimensjoner kan nøytralisere eller forsterke hverandre. Funnene i denne studien er aktuelt for alle typer kunnskapsbedrifter, og kan øke bevisstheten rundt hvordan organisasjonskultur påvirker organisasjoners evne til å forvalte sin intellektuelle kapital. Dette danner et grunnlag for å kunne øke sannsynligheten for suksess, og tilegne seg et viktig konkurransefortrinn.nb_NO
dc.description.abstractIn developing markets, where products and technologies have short life cycles, the use, organization and creation of knowledge are considered to be an important competitive advantage. A large number of organizations therefore have a great interest in knowledge management, and to launch initiatives, activities and programs that support this. Research, on the other hand, suggests that a significant proportion of such measures will fail. One of the biggest challenges associated with this issue is to "change people's behavior" and "the existence of inappropriate organizational culture." This master thesis has been based on the issue of organizational culture, and has conducted a qualitative study in one of the Nordic region's largest financial institutions. The aim of the assignment has been to investigate how organizational culture influence knowledge management through identifying different cultural dimensions and analyzing the interaction between these. The study has conducted seven focused interviews of employees in Handelsbanken from Trondheim and Oslo. The study has identified eleven cultural dimensions that seems to have an impact on knowledge management. These dimensions represent positive, negative and conflicting impacts at different cultural levels. The study draws attention to how these individually influence knowledge management, but concludes that the combination and composition of these are the key to how the organizational culture influence knowledge management in total. This is demonstrated by the fact that certain cultural dimensions can neutralize or amplify each other. The findings in this study are applicable to all types of knowledge companies, and can raise awareness about how organizational culture affects organizations' ability to manage their intellectual capital. This provides a basis for increasing the likelihood of success and acquiring an important competitive advantagenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleOrganisasjonskulturens påvirkning på kunnskapsforvaltning : En casestudienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel