Show simple item record

dc.contributor.authorForr, Birgitte Olea
dc.date.accessioned2017-07-31T09:54:17Z
dc.date.available2017-07-31T09:54:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449545
dc.description.abstractDagenes organisasjonskultur preges av gruppebaserte aktiviteter, og tverrfaglig arbeidet er godt etablert i flere bransjer. Motivasjonen som ligger til grunn for bruken av tverrfaglige team er at arbeidet i større grad reflekterer hele perspektivet av problemer som skal løses. Det er forventet at organisasjoner vil fortsette denne trenden i fremtiden, og en konsekvens av dette er at informasjons- og kommunikasjonsteknologi har blitt avgjørende for koordinering og utøvelse av gruppebaserte samhandlingsaktiviteter. Studien har til hensikt å belyse suksessfaktorer for tverrfaglige samhandlingsprosesser i komplekse prosjekter. For å besvare problemstillingen «Hvordan kan organisasjoner med tverrfaglige prosjekterende team oppnå suksess i komplekse prosjekteringsprosjekter?» er kvalitativ forskningsmetode benyttet i studien. Empiriske data ble innhentet ved hjelp av observasjoner av prosjektgjennomføring, samt intervju og spørreundersøkelser av informanter i en prosjekteringsgruppe i den tverrfaglige rådgiverorganisasjonen Norconsult AS. Studien belyser viktige faktorer innenfor prosjektledelse, tverrfaglige prosjekterende team og støtteverktøy i gjennomføringen av prosjekter, og presenterer hvordan organisasjoner kan oppnå suksess i komplekse prosjekter ved å undersøke hvordan faktorer innenfor disse tre dimensjonene påvirker hverandre og prosjekter. I den konseptuelle modellen utarbeidet i studien ser en at økonomi, fremdrift og kvalitet er de avgjørende suksessfaktorene i prosjekter, og for å oppnå disse rådes prosjektledelsen og tverrfaglige prosjekterende team å følge de anbefalinger som er avdekket i denne studien. Prosjektledelsen må styre tverrfaglige team på et høyere nivå, ha fokus på å utarbeide prosjektmål og ha en plan for å nå disse målene, styre tverrfaglige team relasjonsorientert og bruke erfaringer i gjennomføringen. De prosjekterende tverrfaglige teamene må ha faglig kompetanse og tilstrekkelig med kunnskap, utarbeide felles mål, og være delaktige i beslutningstaking, samt føle tilhørighet og eierskap til prosjekter. For at prosjekter skal kunne oppnå suksess må det også tilrettelegges for kommunikasjon og samhandling ved å benytte støtteverktøy i prosjektgjennomføringer. Disse må også støtte kunnskapsdeling og skape innsyn i prosjekter, samt ha god teknisk kvalitet og brukergrensesnitt. Studien bidrar til økt kunnskap om hvordan prosjekter med tverrfaglige prosjekterende team bør gjennomføres i praksisnb_NO
dc.description.abstractContemporary organizational culture is characterized by group-based activities, and interdisciplinary work is well established in several industries. The motivation that underlies the use of interdisciplinary teams is that the work reflects more fully the whole perspective of problems to be solved. Organizations are expected to continue this trend in the future, and a consequence of this is that information and communications technology has become crucial for the coordination and exercise of group-based interaction activities. The aim of the study is to elucidate success factors for interdisciplinary interaction processes in complex projects. To answer the research question "How can organizations with interdisciplinary project teams achieve success in complex engineering projects?" qualitative research methodology has been used in the study. Empirical data was obtained through observations of project implementation, and interview and questionnaires by informants in a design group in the interdisciplinary advisory firm Norconsult AS. The study highlights key factors in project management, interdisciplinary project teams and support tools in the implementation of projects, and presents how organizations can achieve success in complex projects by examine how factors within these three dimensions affect each other and projects. In the conceptual model prepared in the study, one sees that economics, progress and quality are the decisive success factors in projects, and in order to achieve these, project management and interdisciplinary project teams are advised to follow the recommendations revealed in this study. Project management must manage interdisciplinary teams at a higher level, focus on developing project goals and having a plan to achieve these goals, managing interdisciplinary teams relationally oriented and applying experience in implementation. The projecting interdisciplinary teams must have professional competence and sufficient knowledge, develop common objectives, participate in decision making, and feel affiliation and ownership of projects. In order for projects to succeed, communication and interaction must also be facilitated by using support tools in project implementation. These must also support knowledge sharing and create insight into projects, as well as having good technical quality and user interface. The study contributes to increased knowledge of how projects with interdisciplinary project teams should be implemented in practice.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleKritiske suksessfaktorer i tverrfaglige samhandlingsprosesser i komplekse prosjekter : En casestudie av prosjektgjennomføring i Norconsult ASnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record