Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBaglo, Caroline
dc.date.accessioned2017-07-31T09:45:51Z
dc.date.available2017-07-31T09:45:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449543
dc.description.abstractBygg- og anleggsbransjen har de siste årene tatt mer i bruk IKT-verktøy som skal støtte kommunikasjon og samhandling mellom aktørene i en byggeprosess. I den forbindelse har flere virksomheter i Norge gått over til en ny arbeidsmetodikk med navnet VDC/ICE, Virtual Design and Construction / Integrated Concurrent Engineering. Denne arbeidsmetodikken har som mål å samle aktørene tidlig i et prosjekt, for å løse avhengige problemer samlokalisert. Arbeidsmetodikken skal også skape bedre samhandling gjennom hele byggeprosjektet. Et viktig element innenfor VDC, er å benytte 3D visualiseringsverktøy, som BIM, BygningsInformasjonsModellering. BIM gjør det lettere å kunne legge frem og synliggjøre problemer for å ta en beslutning, i det en kaller ICE-sesjoner. ICE- sesjoner er effektive møter hvor aktørene i bygg- og anleggsbransjen sitter samlokalisert og løser multidisiplinære problemstillinger. I denne studien er det benyttet en kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode, for å indentifisere tiltak som bidrar til å sikre kvaliteten ved beslutningstaking, gjennom god informasjonsflyt i ICE-sesjoner. Ut ifra de observasjonene som er gjennomført av ICE-sesjoner, var det tydelig at gjennomføringen av sesjonene fremkom på ulike måter. Det var derfor hensiktsmessig å skape en arbeidsprosessmodell for ICE-sesjoner, som forklarer hvilke aktiviteter og ansvarsområder de ulike deltakerne i en sesjon burde ha. Denne studien fokuserer på tre faser av en sesjon; planlegging, gjennomføring og dokumentering. Et av de viktigste funnene i denne oppgaven er bruken av fasilitatorrollen i bygg- og anleggsbransjen. Videre er det avdekket at kompetansen til deltakerne i en sesjon må økes med tanke på bruk av BIM som et beslutningsverktøynb_NO
dc.description.abstractThe construction industry has in recent years taken more information and communications technology to support collaboration between the factions involved in a construction process. In conjunction with this, several enterprises have switched to a new working methodology, that goes by the name VDC/ICE, Virtual Design and Construction / Integrated Concurrent Engineering. This working methodology aims to correlate all the involved parties early in the project, and distribute the tasks involved for better interaction between the factions. An essential element within VDC is to use 3D visualization tools, as BIM, Building Information Modelling. This is to present and highlight problems for decision-making, in what is known as an ICE session. In this thesis, a qualitative and quantitative research method has been applied for identifying measures that will ensure the quality of decision making through a good flow of information in ICE sessions. Based on the observations made by ICE Sessions, the implementation is manifested in diverse ways. It was necessary to create a working process model, that explains what the activities and responsibilities the various participants of an ICE session should have. This thesis will focus on three phases of a session; Planning, Implementation and Documentation. One of the most important findings during this thesis was the use of the facilitator role in the construction industry. The competencies of the participants in a session must be increased in view of the use of BIM as a decision-making tool.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleKvalitet i beslutningstaking ved BIM prosjektering : en arbeidsprosessmodell for ICE sesjonernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel