Show simple item record

dc.contributor.authorHestnes, Bård
dc.date.accessioned2017-05-23T11:25:19Z
dc.date.available2017-05-23T11:25:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2443295
dc.description.abstractHensikten med dette studiet er å undersøke hvilke forestillinger elever på mellomtrinnet har om evolusjon før de begynner med temaet på ungdomskolen. Temaet «evolusjonsteorien i barneskolen» er valgt med bakgrunn i en kronikk jeg leste om at den nåværende læreplanen ikke dekker temaet i barneskolen. Masteroppgaven er innenfor den kvalitative forskningstradisjonen, med en fenomenologisk tilnærming. Studien er gjennomført i tre klasser på mellomtrinnet på tre forskjellige skoler. I hver klasse ble det gjennomført en spørreundersøkelse og et gruppeintervju av et utvalg elever, i tillegg til et intervju av læreren. Studien viser at elevene har mange ulike forestillinger om evolusjon. Noen er nært knyttet opp mot vitenskapelige forklaringer, mens andre bygger på feiltolkninger med tilknytning til lamarckismen og sosialdarwinismen. Mine funn viser at elevene møter temaet i skolen gjennom andre naturfaglige tema og i deler av religionsfaget. Lærernes kompetanse og interesse for temaet fremstår som en avgjørende faktor for hvordan temaet vektlegges, mens læreplan og lærebøker fremstår som mindre viktig. Flertallet av elevene oppgir læringsarenaer utenfor skolen som opphavet til deres forestillinger om evolusjon. Det kommer fram at elevene begynner tidlig å danne seg forestillinger om evolusjon, ofte i møte med temaer som dinosaurer. Det å utfordre elevenes forestillinger i barneskolen kan vise seg å være viktig for å unngå misoppfatninger om evolusjonsteorien senere i livet.nb_NO
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate students’ preconceptions about the theory of evolution before they receive systematic instruction in secondary school. The title "The theory of evolution in primary school" is based on a chronicle I read about how the current Norwegian curriculum does not cover the subject in elementary school. This master's thesis is within the qualitative research tradition, with a phenomenological approach. The study was conducted in three classes at three different schools. The students were in the age group between 11-12 years old. Each class completed a survey and a group of six pupils were chosen for a group interview. The teachers in each class were interviewed as well. The study shows that students have many different ideas about evolution. Some are closely related to scientific explanations, while others are based on misinterpretations associated with Lamarckism and social Darwinism. My findings show that students are learning about evolution in primary school through other topics in natural science subjects, but also in religious topics. Teachers' competence and interest in the topic is emerging as a crucial factor for how the theme is emphasized, while the curriculum and textbooks appears to be less important. The majority of pupils points out learning arenas outside the school as the origin of their understanding of evolution. It appears that students begin early to form conceptions about evolution, often in the face of topics such as dinosaurs. Challenging students' preconceptions in elementary school can prove to be crucial to avoid misconceptions about evolution later in life.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEvolusjonsteorien i barneskolen - En fenomenologisk studie av elevers forestillinger om evolusjonsteorien på mellomtrinnetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record