Show simple item record

dc.contributor.authorBerg, Ingeborg
dc.date.accessioned2017-05-15T06:45:25Z
dc.date.available2017-05-15T06:45:25Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2442439
dc.description.abstractThis study focuses on the factors that affect upper secondary school students’ selection of writing prompts from the written exam in compulsory English. The exam is issued by the Norwegian Directorate of Education and Training, and 7 college preparatory programs and 22 vocational study programs are eligible for this exam. In part two of the exam, the candidates are introduced to four different writing prompts where one is selected to be answered in written form. This selection process has been the focus of my research. So far there have been no Norwegian studies exploring second language learners’ selection of writing prompts. This study’s main objective has been to find the factors that affect the students’ selection of writing prompts from the exam in May 2013, analyzing secondary school students’ selection and arguments for selection of prompts in English. This study’s aim is to inform policy makers of the validity and reliability of an exam taken by 7000 – 8000 candidates per year. The data was collected from June 2013 to March 2014 and contains information from 146 participants who are eligible for this exam. The data were collected through questionnaires and semi-structured interviews, and the methodological approaches are the constant comparative method and triangulation. The main findings in this study can be summed up in four factors that are important in the students’ selection of prompts: 1. Motivation. The student needs to be motivated for the writing process and to be motivated to demonstrate skills. Also, the task design must motivate the candidate. 2. Comprehension. The prompt must be decodable and the prompt instructions must be clear. In addition, the writing prompt’s list of requirements must describe exactly what is expected. 3. Genre and topic. The topic must be interesting and the genre and writing acts must be familiar. Also, the candidate relies on previous experiences with these genres and writing acts when selecting. 4. The expected outcome. The prompt must evoke previous positive experiences and the prompts must give longer texts of higher quality. This study also found that stronger students will select prompts which give the best grade. Based on these findings, this study suggests that policy makers investigate and debate the current exams in English in upper secondary school, and consider making study program specific written exams which are issued locally for vocational students.nb_NO
dc.description.abstractDenne studien fokuserer på faktorer som påvirker videregåendelevers valg av stiloppgaver fra skriftlig eksamen i obligatorisk engelsk. Denne eksamenen utgis av Utdanningsdirektoratet og tas av 7 studieforberedende studieprogram og 22 yrkesfaglige studieprogram. I eksamenens andre del blir kandidaten presentert for fire ulike stiloppgaver der kandidaten velger én som besvares skriftlig. Dette valget har vært fokuset for min studie. Hittil finnes det ikke norsk forskning på andrespråkselevers valg av stiloppgaver. Denne studiens hovedfokus har vært å finne hvilke faktorer det er som påvirker elevens valg av stiloppgaver fra eksamenen i mai 2013, der jeg har analysert videregåendeelevers oppgavevalg i engelsk. Denne studiens mål er å belyse for myndighetene validiteten og reliabiliteten til en eksamen som årlig tas av 7000 – 8000 kandidater. Dataene ble samlet inn fra juni 2013 til mars 2014 og inneholder informasjon fra 146 informanter som er kandidater for denne eksamenen. Dataene ble samlet inn gjennom spørreundersøkelser og semistrukturerte intervju, og den metodiske tilnærmingen har vært konstant komparativ metode og triangulering. Hovedfunnene i denne studien kan oppsummeres i fire faktorer som er viktige for elevenes valg: 1. Motivasjon. Eleven må være motivert for skriveprosessen og for å demonstrere ferdigheter. I tillegg må oppgavens design motivere kandidaten. 2. Forståelse. Oppgaven må være forståelig for eleven og oppgavens instruksjoner må være tydelige. Oppgavens kulepunkt som lister kriteriene må også beskrive nøyaktig hva som forventes av eleven. 3. Sjanger og tema. Temaet må være interessant og sjanger og skrivehandliger må være kjente. Kandidaten stoler også på tidligere erfaringer med disse sjangrene og skrivehandlingene når valget tas. 4. Det forventede resultatet. Oppgaven må vekke tidligere positive erfaringer med lignende oppgaver og oppgaven må gi muligheter for å produsere en lengre tekst med høy kvalitet. Denne studien fant også at faglig sterke elever vil velge oppgaver som vil kunne gi dem den beste karakteren. Basert på disse funnene, foreslår denne studien at myndighetene utforsker og debatterer dagens eksamensordning for engelsk i videregående skole og ser på mulighetene for å gjøre eksamenen lokalgitt for yrkesfag med egne skriftligeksamener for alle studieprogram.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleWhat Factors Affect Students' Selection of Prompts? - An Analysis of Norwegian Upper Secondary School Students' Selection of Writing Prompts in Englishnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record