Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRambø, Camilla
dc.date.accessioned2017-04-24T12:04:25Z
dc.date.available2017-04-24T12:04:25Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2440534
dc.description.abstractI dette utviklingsprosjektet har jeg sett på mulighetene som ligger mellom nærmere samarbeid mellom skole og næringsliv. Det er spesielt med tanke på bruk av ekstern kompetanse og bedrifter innen eget fagfelt, restaurant-og matfag jeg har sett nærmere på. Interessen for dette kom som et resultat av å ha bakgrunn som faglært kokk for så deretter trå inn i læreryrket. Jeg ønsker med denne masteren å prøve ut hvilke muligheter jeg som lærer har i min undervisning ved å bruke mine kontakter og erfaringer fra tidligere yrkesutøvelse innen restaurant-og matfagbransjen. Som tilnærming på spørsmålene omkring arbeidsplassbasert praksis og bruk av ekstern kompetanse i min undervisning har jeg valgt en kvalitativ empirisk tilnærming. Da jeg har valgt å se nærmere på egen undervisning ble det naturlig å velge aksjonsforskning som metode. Jeg har min daglige praksis i en videregående skole i Sør-Trøndelag. Utvalget besto i min daværende vg1 klasse med totalt 7 elever. Jeg planla og gjennomførte prosjektet i nært samarbeid med mine elever og kollegaer innenfor relevante fagområder. Kontakter i næringslivet utenfor skolen ble også brukt i planleggingen. I løpet av prosessen har jeg samlet data ved hjelp av observasjoner og logger. I mine funn i denne forskningen ser jeg hva som må ligge til grunn for at arbeidsplassbasert praksis og bruk av ekstern kompetansen i undervisning og inkludering skal foregå. i På bakgrunn av mine og elevenes erfaringer, opplevelser og refleksjoner i etterkant opplever jeg mange muligheter ved å legge til rette for økt forståelse mellom næringsliv og skolen, deres utfordringer og hverdag. I tillegg til økt forståelse mellom skole og næringsliv, får elevene bedre forståelse for de enkeltes yrkes hverdag og arbeidsforutsetninger. Ved at elevene observerer og inkluderes i det «virkelige» yrkesliv, ser det ut til at elevene sitter igjen med større forståelse for sammenhengen mellom teori og praksis. Mitt viktigste funn er viktigheten av gjennomgående struktur, elevmedvirkning og refleksjon. Som lærer må jeg ha klare mål og være strukturert samt legge til rette klare og relevante rammer for undervisningen. En tydelig leder som gir frihet og støtter elevene i deres valg for å nå målene er noe jeg har lært og være mer bevisst på i løpet av dette utviklingsprosjektet. Dette utviklingsprosjektet har absolutt overførbarhetsverdi til de fleste yrkesfag, dette utviklingsprosjektet har imidlertid kun dreid seg om restaurant-og matfag, dens fagpersoner og aktuelle arbeidsplasser innen denne bransjen i min og skolens region.nb_NO
dc.description.abstractIn my thesis,I have looked into the possibilities that lie between a closer cooperation between schools and local business in my region. I have specifically looked at the use of external expertise and businesses within my own discipline restaurant and food processing. My interest in this subject came as a result of my experiences with a background as a trained chef and then stepping into the teaching profession. I want my thesis to find and explore what options I have as a teacher, by using my contacts and experiences from past practice within the industry. As an approach to the questions about extended learning context and the use of external expertise in my teaching, I have chosen a qualitative empirical approach. Because I have chosen to look closer to myown teaching it was natural to choose applied research. I work in an upper secondary school in Sør-Trøndelag. The selection consisted of my former first year class with 7 pupils. I planned and completed the project in close collaboration with my students and colleagues in relevant disciplines. Contacts in the business world outside the school was also used in the planning. During the process, I collected data using observations and logs.In my findings I do not necessarily see more opportunities by implementing business and external expertise. However I`ve experienced what is important in the planning and execution of extended learning context and the use of external expertise in teaching. Based on my experiences and the students' experiences and reflections afterwards, I find that we can better prepare to promote greater understanding of the challenges and work conditions between business and school, while students get a better understanding of occupational life and work conditions. By observing and including students in the "real" professional life, it seems that students have a greater understanding of what they should learn and that theory is closely related to practice. My main findings arethe importance of consistent structure, student participation and reflection. As a teacher, I need to have a clear goal and be structured to accommodate clear and relevant facilities for students. A distinct leader who provides freedom and supports students in their choice of objectives is something I have learned tobe more aware of in the course of this applied research project. I absolutely see a transfervalue to other vocational courses in this program, but this research has only been about restaurant and food processing, its professionals and potential employment in this industry in my region and school.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Arbeidsplassen som læringsarena" - Et aksjonsforskningsprosjekt med utvidet bruk av arbeidsplassbasert praksis og ekstern kompetanse innen restaurant- og matfagnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel