Show simple item record

dc.contributor.authorKlaussen, Kirsti Hyllnes
dc.date.accessioned2017-04-24T11:36:14Z
dc.date.available2017-04-24T11:36:14Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2440521
dc.description.abstractKunnskaper om metakognisjon og læringsstrategier anses for å være en sentral del av strategisk og livslang læring. På tross av økt fokus på læringsstrategier gjennom Læringsplakaten, viser evaluering at mål for utvikling av læringsstrategier kun i liten grad har gjort inntog i planer på grunnskolenivå. Denne studien går ned på elevnivå i klasserommet og søker å undersøke elevers erfaringer og refleksjoner omkring bruken av strategier i naturfag. Problemstillingen som ligger til grunn for studien er: Hvordan reflekterer elever omkring sin egen læring i naturfag? For å besvare denne søker rettes fokuset mot hva elevene sier om seg selv som lærende, hvilke metakognitive strategikunnskaper de har og hvordan disse gjenspeiler deres målsettinger for å lære naturfag. Problemstillingen legger opp til en fenomenologisk tilnærming, og empirien er samlet inn gjennom kvalitative intervju med seks elever på 9.trinn. Informantene er valgt ut på bakgrunn av deres svar i et spørreskjema. Informantene er høytpresterende elever som rapporterer om høy bruk av kontrollstrategier. Datamaterialet viser at informantenes bruk av læringsstrategier er størst når de forbereder seg til prøver i naturfag. Følgelig er også deres bevissthet størst omkring strategibruk i disse situasjonene. Det går igjen at informantene ikke nytten av læringsstrategier og at tidsaspektet derfor er utslagsgivende strategibruk. Bruken av strategier henger tett sammen med elevenes målsettinger, Det er stort sprik mellom informantenes bruk av strategier og kunnskaper om dem, en forskjell som belyser den tette sammenhengen mellom strategibruk og målsettinger. Studien understreker behovet for en naturfagundervisning som inkluderer fokuset på metakognisjon og læringsstrategier. For å fremme Læringsplakatens intensjoner i klasserommet, må elevene få undervisning som fremmer nytten av strategier. Elever som får hjelp til å utvikle et arsenal av effektive læringsstrategier og som evner å reflektere over seg og sin læring, vil langt på vei innfri skolens mål om strategisk og livslang læring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleMed metaperspektiv på læring - En studie av elevers bevissthet til egen læring i naturfagnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record