Show simple item record

dc.contributor.authorArntzen, Marthe
dc.date.accessioned2017-04-24T11:31:20Z
dc.date.available2017-04-24T11:31:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2440516
dc.description.abstractDenne studien har til hensikt å beskrive læreres og elvers tanker rundt selvregulert læring i naturfag, samt fremheve noen forhold som kan ha betydning for å utvikle selvregulerte elever. Begrepet selvregulert læring inngår i kompetansen å lære, som nylig er blitt presentert som et av fire kompetanseområder som bør vektlegges i fremtidens skole. Samtidig etterspørres det studier som kan gi økt kunnskap om utvikling av selvregulert læring. Hva kjennetegner selvregulerte elever, og hvilke kjennetegn ved naturfagundervisning kan bidra til utvikling av selvregulering hos elever? For å belyse denne problemstillingen omhandler forskningsspørsmålene hvordan lærere beskriver selvregulerte elever, hvordan selvregulerte elever beskriver seg selv som lærende, og hvordan lærere og selvregulerte elever beskriver egenskaper ved naturfagundervisning, som kan ha innvirkning på selvregulering hos elever. Som metode for å besvare studiens problemstilling er det foretatt en kvalitativ undersøkelse med semistrukturerte intervjuer. Utvalget bestod av to lærere og fire elever. Lærerinformantene ble rekruttert gjennom direkte kontakt med skolenes rektor, mens elevinformantene ble rekruttert ved hjelp av et spørreskjema som baserer seg på påstander fra PISA-undersøkelsene. Resultatene i undersøkelsen viser at selvregulerte elever er motiverte, målorienterte, bevisste på egen læring, og kan planlegge og velge ut hensiktsmessige læringsstrategier. Kjennetegn på naturfagundervisning som kan bidra til å utvikle selvregulering hos elever er et åpent og fleksibelt læringsmiljø der det arbeides med målbevissthet, bruk av arbeidsplan, læringsstrategier, metakognisjon og en formativ vurderingspraksis. Funnene har betydning for hvordan lærere kan praktisere naturfagundervisning som retter seg mot å utvikle selvregulering hos elever. For å få til dette viser denne studien at lærere må ta utgangspunkt i kunnskap om elevenes evne til selvregulering, og tilrettelegge for et læringsmiljø som gir variert struktur tilpasset hver enkelt elev. Studien reiser dermed spørsmål om hvordan lærere kan skaffe seg kunnskap om elevenes evne til selvregulering, for så å kunne skape et læringsmiljø hvor selvregulert læring er integrert.nb_NO
dc.description.abstractThe intention behind this study is to describe teachers and students thoughts about self-regulated learning in science, and highlight some factors that may affect the development of self-regulated learners. The skill of being able to learn has recently been presented as an expertise that should be emphasized in the school. Meanwhile, there are needs for studies that may provide more knowledge about the development of self-regulated learning. What characterizes self-regulated learners,and what characteristics with science education may contribute to the development ofstudents’self-regulation? To answer this main topic question, the research questions are created to illustrate how teachers describes self-regulated students, how self-regulated students describe themselves as learners, and how teachers and self-regulated learners describes factors in science education that might affect students self-regulation. Qualitative interviews have been used as method to collect data. The participants in this study consisted of two teachers and four students. The teachers were recruited through direct contact with theheadmasters in their respective schools, while the students were recruited using a questionnaire based on allegations form PISA surveys. The results of this study shows that self-regulated learners are motivated, goal-orientated, has a metacognitive awareness, and can use appropriate learning strategies to different tasks. Science education that helps develop students self-regulation is characterized by an open and flexible learning environment where students work with goals, their weekly schedule, learning strategies, metacognition and a formative assessment practice. These results have implications for how teachers may practice science education whose purpose is to develop students’self-regulation. To achieve this, this study shows that teachers must facilitate a learning environment that provides varied structure wish is adapted to each student. The study therefore raises the question of how teachers can acquire knowledge about their students’ability of self-regulation, so they can create a classroom environment where self-regulated learning is integrated.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Det er jo ikke at de skal gjøre mest mulig, det er jo at de skal lære mest mulig" - En kvalitativ studie om selvregulert læring i naturfagnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record