Show simple item record

dc.contributor.authorFiskum, Vegar Husby
dc.date.accessioned2017-04-24T11:24:01Z
dc.date.available2017-04-24T11:24:01Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2440514
dc.description.abstractMasteroppgaven Samspill og ensembleledelse: Fagets bidrag til ferdigutdannede musikklæreres ledelse har til hensikt å belyse hva slags bidrag faget samspill og ensembleledelse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag har hatt for ferdigutdannede musikklærere. Problemstillingen i oppgaven har vært: Hva slags kompetanse for å lede musikkundervisning beskriver ferdigutdannede at faget samspill og ensembleledelse har bidratt til? Oppgaven baserer seg på en kvalitativ undersøkelse der det empiriske materialet ble generert gjennom at tre musikklærere besvarte et refleksjonsskriv. Dette refleksjonsskrivet fokuserte på fire deler som ble sendt via e-post. Musikklærerne har alle tatt faget og underviser nå i blant annet grunnskole, kulturskole og høgskole. Refleksjonsskrivet ble valgt for å få forskningsdeltakernes oppfatning av virkeligheten slik de skriver det. Studiens teoretiske referanseramme er ledelsesteori som inneholder begreper som refleksjonsteori, klasseromsledelse, estetiske læringsprosesser, relasjonskompetanse, praksisbegrepet i musikklærerutdanningen og veiledning. Gjennom en detaljert- og fokusert koding av det empiriske materialet identifiseres tre kategorier som synes særlig betydningsfulle i samspill og ensembleledelse for musikklærerne: 1. Mangfold, 2. Relasjon og 3. Refleksjon. Fra faget samspill og ensembleledelse tok forskningsdeltakerne med seg en didaktisk kompetanse og en relasjonskompetanse som var med på å utvikle deres ledelseskompetanse i yrket som musikklærer i ulike sammenhenger. Oppgaven er et bidrag til kunnskapsfeltene klasseromsledelse og estetisk ledelse og spesielt for lærerutdanningsinstitusjoner i hvordan man som student kan opparbeide seg en artikulert og bevisstgjort forståelse av deres rolle som leder. Studien er også med på å belyse kvaliteten av et fag som tilhører en profesjonsutdanning.nb_NO
dc.description.abstractThis master’s thesis, Ensemble playing and leading: The subject’s impact on the management practices of newly qualified teachers of music, seeks to elucidate the type of impact that the subject of ensemble playing and leading at Nord-Trøndelag University College has exerted on newly qualified teachers of music. The research question in the thesis is: What types of competence in the leadership of music instruction do qualified teachers believe that the subject of ensemble playing and leading has helped them acquire? The thesis is based on a qualitative investigation, in which the empirical material was generated by the responses of three music teachers to a reflection memo. The reflection memo focused on four aspects, and was distributed by email. All these music teachers had taken this course and are currently teaching classes in primary/lower secondary school, municipal schools of music and performing arts, or university colleges. The reflection memo was chosen to elicit the participants’ views of reality as they see it. The theoretical framework of the study is drawn from management theory and includes concepts such as reflection theory, classroom management, processes of aesthetic learning and relational skills, as well as the concept of practice in the training and supervision of music teachers.Initial and focused coding of the empirical material helped identify three categories that appear to be especially salient for music teachers in ensemble playing and leading: 1. Diversity, 2. Relationshipand 3. Reflection. The subject of ensemble playing and leading imparted didactical competence as well as relational skills to the research participants, which helped them develop management capabilities in their music-teaching profession in a variety of contexts.The thesis is a contribution to the knowledge areas of classroom management and aesthetic leadership, especially for teacher training institutions in terms of how students can acquire an articulated and explicit understanding of their role as leader. The study also helps elucidate the quality of a subject that belongs to a training course for a profession.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSamspill og ensembleledelse - Fagets bidrag til ferdigutdannede musikklæreres ledelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record