Show simple item record

dc.contributor.authorSjømæling, Maria Faanes
dc.date.accessioned2017-04-10T11:18:39Z
dc.date.available2017-04-10T11:18:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2437310
dc.description.abstractI denne masteroppgaven er det undersøkt hvordan realfaglærere opplever at det satses på realfag i skolen ut fra hovedmålene i Kunnskapsdepartementets strategiplan Realfag for framtida. Perioden for strategiplanen er nå over og derfor er forskning på området nødvendig for å få innblikk i om strategiplanen har ført til måloppnåelse. Problemstillinga i oppgaven er: Med utgangspunkt i Realfag for framtidas sine hovedmål, hvordan opplever lærere satsinga på realfag i overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole i Trondheim? Det ble gjennomført en kvalitativ studie med semistrukturerte intervju som metode for datainnsamling. Utvalget av informanter i studien besto av seks realfaglærere fordelt på ungdomsskolen og på videregående skole, intervjuene ble transkribert og analysert igjennom en åpen koding av datamaterialet. Studien viser at lærerne opplever en økt satsing på realfag i forhold til tidligere år og lærerne opplever at det rettes stor oppmerksomhet mot realfag fra offentlig hold og i media. Med utgangspunkt i Realfag for framtida sine hovedmål mener de deltagende lærerne i studien at man er på god vei med å oppfylle mål en, som går på interesse og rekruttering i realfag. Lærerne mener imidlertid at man har en vei å gå før man oppnår mål to, som går på å styrke elevenes kompetanse i realfag. For å oppnå resultater på elevenes faglige kompetanse trekker lærerne spesielt frem tre ting: de ønsker større lærertetthet, økt timeantall og mer praktisk arbeid i realfagundervisninga. Lærerne har lite erfaringer knyttet til mål tre, som går på å øke andelen jenter til realfagene. Når det gjelder overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole mener lærerne det er viktig å gi elevene informasjon om ulike studie- og yrkesretninger som finnes innenfor realfagene. Lærerne peker på at mange elever mangler kunnskap om alle de mulighetene som finnes innenfor realfaglige studier og yrker. Lærerne trekker fram venner, familie, media og informasjon fra yrkesaktive i realfag eller studenter som studerer realfag som viktige bidrag til økt interesse og større rekruttering til realfag på videregående. Lærerne mener det finnes mange muligheter og tiltak for realfagsatsing i Trondheim, og samarbeid med universitetet, høyskolen og næringslivet trekkes ofte frem av lærerne i studien som sentralt for realfagsatsinga i Trondheim.nb_NO
dc.description.abstractThis master’s thesis investigates the extent to which the natural sciences are prioritized in Trondheim municipality based on the experiences of teachers with the Ministry of Education and Research’s strategy plan, “Realfag for framtida” (natural sciences for the future). This strategy plan has reached its conclusion; it is now necessary to conduct research in order to gain insight into whether certain goals have been attained. The issue for discussion in this master’s thesis is; With the starting point on natural science for the future’s primary objective, how would teachers in Trondheim municipality experience the increased funding and focus on natural science in the transitional phase between junior high school and high school?This study is a qualitative study using semi-structured interviews as a method of gaining data. Six natural science teachers from both junior high school and high school were interviewed for this study and the interviews were transcribed and analyzed through an open coding of the gathered study materials.This study shows that the teachers feel that there is a greater focus on the natural sciences compared to former years and feel there is a greater focus directed towards the natural sciences in media and throughout public relations. Additionally, with a starting point on the primary objectives of ‘Natural science for the future’, the participating teachers feel positive towards the fulfillment of primary goal number one, which was to focus on increased interest and improvement of the recruitment of science teachers. However, the participating teachers feel that there is still quite a ways to go in order to succeed in goal number two, which was to strengthen the students’ proficiency in the natural sciences. In order to achieve results in the abilities of the students in natural science subjects, the participating teachers mention three changes that could be helpful: an increased number of teachers, an increase in the number of hours the subjects are taught and a more practical approach to the science education taught to students. The teachers feel that they have little experience connected to goal number three, which was to increase the amount of girls choosing natural science subjects as electives. The teachers feel that during the transitional phase between junior high school and high school, it is important to give students information about different opportunities that exist through work or higher education related to the natural sciences. The teachers point to the fact that many students are lacking the knowledge about the potential possibilities connected with science within different professions and higher education. In order to increase recruitment to scientific subjects, the participating teachers feel that friends, family, media and information from professionals working within the sciences as well as students studying science should play a crucial role in increasing the interest in and improving recruitment to science classes in high school. The participating teachers feel that there are many opportunities and initiatives connected to the increased focus and funding for science subjects in Trondheim and that cooperation with the local universities, NTNU and Hist, as well as cooperation with the business community, is a leading factor for the focus and increased funding of the science subjects in the school system.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleRealfagsatsning: Interesse, rekruttering og kompetanse - Seks læreres oppfattning av realfagsatsninga i Trondheim og Sør-Trøndelagnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record