Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBakeng, André
dc.contributor.authorHårberg, Jon Sverre
dc.date.accessioned2017-04-10T08:29:54Z
dc.date.available2017-04-10T08:29:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2437244
dc.description.abstractDenne studien er et innovasjonsrettet forsøk som handler om å prøve ut læringsfilmer i programfaget elenergi på Vg1 elektrofag. Undersøkelsen tar utgangspunkt i undervisningsmetoden omvendt undervisning. Undervisningsmetoden innebærer å overføre lærerens tavleundervisning til et digitalt medium. Læringsfilmene har i den sammenheng blitt laget i samarbeid med en faglærer på Strinda vgs. Filmene har blitt publisert på nettsiden YouTube.Formålet med denne studien er å undersøke hvordan faglærer og elever opplever bruk av læringsfilmer. Det ble utarbeidet tre forskningsspørsmål med hensikt om å kunne gjenspeile problemstillingen: Hvordan opplever faglærer og elever omvendt undervisning?1)Hvordan bruker faglærer og elever læringsfilmer?2)Hvilke kriterier vektlegger faglærer og elevene ved vurdering av læringsfilmer? 3)Hvordan bidrar faglærerens autonomi til endring i skolen?For å besvare problemstillingen er det utformet en casestudie der det benyttes en enkeltcase med utgangspunkt i fire analyseenheter. Dette omfatter fire klasser med 60 elever. Datamaterialet erinnhentet kvalitativt ved hjelp av intervju, observasjon og refleksjonslogg. Utvalget i studien bestårav fem elever og en faglærer. Resultatet fra empirien viser at elevene er positive til læringsfilmer i opplæringen. Bruk av læringsfilmer bidrar til å differensiere opplæringen til elevene da faglærerens tid frigjøres fra tavleundervisning. Muligheten til å repetere kunnskapsinnhold i læringsfilmer både i elektroverkstedet og utenfor skolen, styrker trolig elevenes læringsutbytte. Læringsfilmer fungerer tilfredsstillende som et supplement i opplæringen, og kan med fordel erstatte deleravtradisjonell tavleundervisning.nb_NO
dc.description.abstractThis study is an innovation-oriented efforttrying out tutorial videos in Electrical Trade Studies Basic Course forfirst year students. The studyis based on the teaching method flipped classroom. The teaching method involves transferring the teacher’s traditional blackboard teaching to a digital medium. The tutorial videos are made in collaborationwith a teacher at Strinda high school. The tutorial videos have been published on the website YouTube.The purpose of this study is to examine how the teacher and the students experience the use of tutorial videos. The main research question is: How does the teacher and the students experience flipped classroom? We have also developed four subordinate questions.1)How do the teacher and the students use tutorial videos?2)Which criteria emphasize teacher and students in the evaluation of tutorial videos?3)How does the teacher's autonomy contribute to altering the school?To answer the research question a single case study with four different units of analysis were designed. This includes four classes with 60 students. The data is obtained using qualitative methods such as interview, observation and reflecting log. The sample of study consists of five students and a teacher.The findings from the empirical data show that students react positive to tutorial videos in their education. The tutorial videos contribute to differentiate student’s education because of the teacher needing less time onthe blackboard. The abilityto repeat the content in the tutorial videos both in the electrical workshop and outside school probably strengthens students learning outcomes. The tutorial videos are a satisfactory supplement and can be used as a substitute to traditional education.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleDigital mesterlære - praksisfellesskapets opplevelse med omvendt undervisning - En casestudie om bruk av læringsfilmer på yrkesfagnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel