Show simple item record

dc.contributor.authorGjørv, Kristian
dc.date.accessioned2017-03-29T11:37:36Z
dc.date.available2017-03-29T11:37:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2436191
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg kroppslig og sanselig kommunikasjon i barnehagen gjennom et dramapedagogisk perspektiv. Studiets formål har vært å undersøke hvordan barnehagelærer kan kommunisere med barn ved å fokusere på kroppslig og sanselig kommunikasjon. Samt hvordan dette kan være med på å heve utbyttet barna får i samlingsstund ved at barnehagelærer har et større fokus på lekens tale enn verbal tale. Dermed er målgruppen for denne masteroppgaven barnehagelærere, kunstfagspedagoger, og andre med tilknytning til barnehageyrket. Oppgavens problemformulering er: «Hvordan kan kroppslig og sanselig kommunikasjon mellom barnehagelærer og barn utvikles gjennom drama, ved hjelp av lærer-i-rolle som pedagogisk verktøy?». Gjennom et fenomenologisk vitensyn forankret i kroppsfenomenologisk og sansefilosofisk tenkning, hadde jeg et stort fokus på lekedrama, barnehagekultur og lærer-i-rolle i mitt teoretiske og metodiske arbeid. Metodene jeg brukte for å generere empiri var videoobservasjon av samlingsstund og barn i rollelek. Jeg brukte også videoobservasjon av et lærer-i-rollespill i fire deler hvor jeg selv var deltaker. I tillegg brukte jeg et semistrukturert intervju av styrer. I min fenomenologiske analyse fokuserte jeg på hvilke tema innen kroppslig og sanselig kommunikasjon som ble generert fra hver empiriske del. Konklusjonen viser at kroppslig og sanselig kommunikasjon mellom barnehagelærer og barn utvikles gjennom at barnehagelæreren inntar en profesjonspersonlig rolle i arbeid med barn. I denne rollen må barnehagelæreren konstant jobbe med å bevisstgjøre og utvikle sin egen barnehagelærerkropp gjennom handlingsrepertoar som er nødvendige for å ha et betydningsfullt kroppslig og sanselig kommunikasjon med barna.nb_NO
dc.description.abstractThis thesis examines the embodied and sensual communication in kindergarten through a drama pedagogical perspective. The purpose of this research was to investigate how kindergarten teachers can communicate with children by focusing on embodied and sensory communication. And how this can help to raise the earnings children receive in assembly when the kindergarten teacher has a greater focus on the communication in playing than in verbal communication. Thus, the target audience for this thesis is kindergarten teachers, art educators, and others connected with the kindergarten or preschool profession. The research question of this thesis is: «How can embodied and sensual communication between kindergarten teachers and children evolve through drama, using teacher-in-role as a pedagogic tool?». Through a phenomenological perspective rooted in Merleau-Ponty’s embodied phenomenology and a sensual philosophical way of thinking, this thesis focuses strongly on play drama, the culture in kindergarten and teacher-in-role in my theoretical and methodological work. The methods used for generate empirical material was video observation of assembly and the children in role-play. I also used the video observation of a teacher-in-role play in four parts where I myself was a participant. In addition, I had a semi-structured interview. In my phenomenological analysis, I focused on the topics generated by embodied and sensual communication in the empiric material. The conclusion shows that embodied and sensual communication between kindergarten teachers and children evolve if the kindergarten teacher occupies, what I call, a profession personal role in working with children. In this role the kindergarten teacher constantly have to work to raise his or hers awareness and develop their own kindergarten teacher-body through an acting repertoire needed for a significant embodied and sensual communication with children.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleKroppslig og sanselig kommunikasjon i barnehagennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record