Show simple item record

dc.contributor.authorHylander, Lene
dc.contributor.authorSundal, Evy Anne Dimmen
dc.date.accessioned2017-03-20T14:21:23Z
dc.date.available2017-03-20T14:21:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434752
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler yrkesdidaktisk arbeid i team. Vår nysgjerrighet ble vekket da vi leste Hilde Hiim (2012) sin rapport om relevans i yrkesfaglig opplæring. Hennes konklusjon var at elever opplever lite relevant opplæring på yrkesfag. Imidlertid viste Utdanningsdepartementets elevundersøkelse i 2012 høy skår på faglig utfordring og veiledning, samt motivasjon, også hos yrkesfag elever. Dette fikk oss til å undre på hvorfor elever svarer så ulikt på to forskjellige undersøkelser. Vi har begrenset studien til å gjelde yrkesfagligstudieretning Design og håndverk (DH). Formålet med studien var å se om det kan være ulikheter i måten skolene er organisert på, hvilken lærerkompetanse som finnes på DH, og hvordan lærerteamene jobber med yrkesdidaktisk utvikling. Videre har vi sett på ansettelsesforskrift for å se på hvem som er ansatt på DH. Studien foregikk over et skoleår, der vi fulgte seks lærerteam, hvorav to team i en kortere periode. Lærerteamene var fordelt på tre forskjellige skoler, i tre ulike deler av landet. Den teoretiske rammen har vært yrkesdidaktikk og organisasjonsteori. Vi har sett på organiseringen av lærerteam og hvilken kultur som var til stede for samarbeid og yrkesdidaktisk utvikling. Vår problemstilling: På hvilke måter kan teamorganiseringen bidra til utvikling av yrkesfaglærerens yrkesdidaktiske kompetanse? For å kunne svare på problemstillingen har vi utviklet to forskningsspørsmål; • Hvordan er organisasjonsstrukturen? • Hva skjer i lærerteamene, med hvilken begrunnelse? For å kunne svare på problemstillingen har vi anvendt kvalitativ forskning og casedesign med observasjon og intervju; ustrukturerte intervju og fokusgruppe intervju. Resultatet fra empirien viser at lærerteamene vi fulgte fungerte ulikt i sitt virke med yrkesdidaktiske arbeid. Videre fant vi at lærerkompetansen på DH er mangelfull i enkelte lærerteam. Vi ser at organisasjon, kultur og lærerteam henger nøye sammen for å få yrkesdidaktisk utvikling. Imidlertid viser studien at dette er vanskelig å få til uten lærere med relevant yrkeskompetanse.nb_NO
dc.description.abstractThis report discusses vocational educational work in teacher teams. Our curiosity was raised when we read Hilde Hiim's (2012) report about relevance within vocational training. Her conclusion was that the students experienced little relevant training in this area. At the same time the Ministry of Education's student survey in (2012) showed a high score in academically challenges, vocational tutoring and motivation in vocational subjects. This made us wonder why the students gave different answers in the two different surveys. Our study is limited to the vocational subject of Design and handicraft (DH). The purpose of this study was to try to find out whether the schools are organized different, who the teachers in the subject of Design and handicraft (DH) are, and how the teams work with development of this vocational subject. Furthermore we have looked at the employment regulation to find out who the teachers are in the DH subject. The study had a timespan of one school year during which we followed six teams of teachers. We followed two of the teams a shorter period of time than the other four. The teacher teams were situated at three different schools in three different parts of Norway. The theoretical framework has been vocational education and organization theory. We have looked at how the teacher teams are organized and what culture is present for collaboration and vocational development in the teams. Our main research question is: In what ways can the organization of teacherteams contribute to the development of the teacher's vocational education competence? To be able to answer our research question we developed the following research questions: • How is the organizational structure? • How is the work done in the teams of teachers, on what grounds do they act? To be able to answer the questions we chose the qualitative research, case design using observations and interviews; unstructured interviews and interviews in focus groups. The result from our data show that the teacher teams we followed did function differently when it came to vocational educational work. In some teams we found the teacher's competence in the DH subject to be deficient. In our view the organization, culture and the teacher's teams have a high degree of dependency to achieve a good vocational development. Without highly skilled teachers with relevant vocational competence development is difficult to achieve.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEn casestudie om temaorganisering og yrkesdidaktikknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO
dc.description.localcodeDette dokumentet er ikke tilgjengelig etter ønske fra forfatterne.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record